Pravilnik o priznanjih

Na podlagi 20. člena Statuta Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja je Izvršilni odbor sprejel na seji dne 16.02.2006 naslednji

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja (v nadaljevanju: Društvo) podeljuje priznanja posamezniku ali skupini za dosežke na področju zdravstvene ali babiške nege, za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno in socialno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

2. člen

Priznanja Društva so:

 • Srebrni znak,
 • Priznanje,
 • Zahvalne listine.

3. člen

Srebrni znak, Priznanja in Zahvalne listine se podelijo vsako drugo leto na srečanju Pomurskih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ob 12. maju – Mednarodnem dnevu medicinskih sester.

Zahvalna listina se podeli za izredne dosežke, ki niso definirani v sklopu Srebrnega znaka in Priznanja.

4. člen

Ob vsaki podelitvi Srebrnega znaka društvo podeli največ do pet znakov (en znak na 250 članov) in do 5 Priznanj, Zahvalne listine se podelijo priložnostno.

5. člen

Kriteriji za podelitev Srebrnega znaka in Priznanja so:

 • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege;
 • kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege;
 • prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva v pomurskem prostoru ter širše v Sloveniji;
 • prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci;
 • uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društva;
 • promoviranje stroke zdravstvene nege ali babiške nege na področju delovanja društva.
 • prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva z zdravstveno preventivnim in zdravstveno vzgojnim delom;
 • raziskovalno delo in predavanja;
 • publicistično delo;

6. člen

Kriterije za podelitev Srebrnega znaka, Priznanja in Zahvalne listine sprejme Izvršilni odbor društva.

II. KOMISIJA ZA PRIZNANJA

7. člen

Komisijo za priznanja (v nadaljevanju komisija) sestavlja pet članov, ki jih imenuje Izvršilni odbor. Mandat komisije traja štiri leta.

8. člen

Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika in namestnika.

9. člen

Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih članov. Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

III. POSTOPEK PODELITVE PRIZNANJ

10. člen

Izvršilni odbor objavi na običajen način po zavodih, na oglasni deski in na spletni strani društva razpis, ki vsebuje vrsto in število priznanj, kriterije za prijavo in rok prijave.

11. člen

Kandidate za priznanje predlagajo službe zdravstvene nege v zavodih, oddelkih, posamezni člani in Izvršilni odbor.

12. člen

Predlog za priznanje mora vsebovati kratek življenjepis in utemeljitev predloga.

13. člen

Komisija obravnava vse v roku prispele vloge. Komisija sprejme predlog o podelitvi priznanj in ga posreduje v potrditev Izvršilnemu odboru.

14. člen

O delu komisije se vodi zapisnik.

15. člen

Srebrni znak, Priznanje, in Zahvalno listino podeli predsednik društva in predsednik komisije.

IV. PREHODNE DOLOČBE

16. člen

Prvo sejo novo imenovane komisije skliče in jo do izvolitve novega predsednika vodi predsednik društva.

V. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Poročilo o podelitvi priznanj se objavi na oglasnih deskah, na spletni strani društva ter v Utripu – informativnem glasilu.

18. člen

O podelitvi priznanjih se vodi posebna evidenca.

19. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na izvršilnem odboru.

Predsednica DMSZT Pomurja
Emilija Kavaš

Murska Sobota, 16.02.2006


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih