Pravilnik o volitvah…

Na podlagi 14.člena Statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ( v nadaljevanju Društvo) je izvršni odbor na svoji seji dne 22.09.2008 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE DRUŠTVA MEDICNSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ta pravilnik ureja način in potek volitev  in imenovanj v organe Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja  ( v nadaljevanju Društvo), ki se neposredno volijo in imenujejo na Občnem zboru.

2. člen

Na občnem zboru člani volijo predsednika, podpredsednika  društva. Na občnem zboru člani imenujejo člane Izvršnega odbora , Nadzornega odbora, Razsodišča.

II.POSTOPEK RAZPISA

3.člen

Sklep o volitvah sprejme Izvršni odbor najmanj dva meseca pred iztekom mandata voljenim in imenovanim organom.

4.člen

Izvršni odbor objavi razpis volitev na oglasnih deskah društva ter na spletni strani društva.

5.člen

Postopek evidentiranja vodi Izvršni odbor Društva. Za izvedbo postopka evidentiranja lahko Izvršni odbor imenuje Kandidacijsko komisijo, sestavljeno iz treh članov , od katerih je najmanj en član Izvršnega odbora društva. Izvršni odbor imenuje tudi Volilno komisijo, ki vodi volilne postopke. V primeru, ko član Izvršnega odbora kandidira za funkcijo ga v Kandidacijski in Volilni komisiji zamenja nadomestni član.

6.člen

Naloge kandidacijske komisije so odpiranje prejetih vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, oblikovanje predloga kandidatnih list za predsednika, podpredsednika, Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, razsodišča po abecednem redu.
Predstavitev predloga kandidatnih list se predloži Občnemu zboru društva na volilni seji.

7.člen

Za funkcijo predsednika društva lahko kandidira vsak redni član društva, ki je član društva najmanj deset let in aktivno sodeluje v društvu vsaj pet let.

8.člen

Kandidat za predsednika društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih ter predlog programa dela za naslednji mandat.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva v zaprti ovojnici s pripisom: » Kandidatura, ne odpiraj!«

9.člen

Za funkcijo podpredsednika društva lahko kandidira redni član društva , ki je član najmanj pet let ter aktivno deluje v društvu vsaj pet let.

10.člen

Kandidat za podpredsednika društva mora prijavi na razpis predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.
Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva v zaprti ovojnici s pripisom:« Kandidatura,ne odpiraj!«

11.člen

Kandidate za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Razsodišča lahko predlaga Izvršni odbor društva ali najmanj deset članov društva, ki svoj obrazložitveni predlog podpišejo z lastnoročnim podpisom.
Za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Razsodišča, je lahko predlagan vsak član društva, ki je član najmanj pet let in aktivno deluje v društvu najmanj tri leta.

III. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST

12.člen

Predlog kandidatne liste za predsednika, podpredsednika ter kandidatno listo za imenovanje članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Razsodišča Občnemu zboru posreduje Izvršni odbor društva. Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov koliko se jih voli oziroma imenuje.
Kandidati za posamezno funkcijo so navedeni na listi po abecednem redu. Kandidatne liste morajo biti priložene gradivu za sklic seje Občnega Zbora, ki ga morajo člani prejeti najmanj osem dni pred dnevom, ki je določen za sejo.

IV. VOLITVE

13.člen

Volitve na Občnem zboru vodu tri članska komisija, ki jo vodi predsednik komisije. Član volilne komisije ne more biti kandidat, ki kandidira za funkcijo ali izvolitev v organe društva.

14.člen

Volilna komisija Članom Občnega zbora razdeli volilne liste za izvolitev v posamezne organe društva.Kandidati za posamezno funkcijo so navedeni na volilni listi po abecednem redu. Na volilni listi mora biti najmanj toliko kandidatov kot se jih voli.

15.člen

Voli se tako, da člani Občnega zbora dvignejo prej pripravljen barvni listič in tako javno odločajo .
Rdeča Barva lističa pomeni  glasujem za predlaganega kandidata.
Modra barva lističa pomeni glasujem proti predlaganemu kandidatu.

16.člen

Po zaključku vsakega sklopa volitev oziroma vsakega kandidata Volilna komisija prešteje barvne volilne liste. Predsednik volilne komisije razglasi rezultate volitev. Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik in podpisanega od vseh članov odda Predsedujočemu Občnega Zbora.

17.člen

Volitve predsednika , podpredsednika so javne. Izvoljen je kandidat , ki je na volitvah prejel večino glasov. V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov , je treba volitve ponoviti.

V. IMENOVANJE

18.člen

Imenovanje članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Razsodišča je javno. Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ glasov  članov, ki so glasovali. V primeru,da več kandidatov prejme enako število glasov je treba volitve ponoviti.

19.člen

Glasovanje o imenovanju lahko poteka v paketu, če se tako odločijo člani na seji Občnega zbora ali posamezno za vsakega kandidata posebej.Imenovan je tisti kandidat, ki je prejel večino glasov prisotnih članov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20.člen

Pravilnik o volitvah  in imenovanjih v organe Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja prične veljati naslednji dan po sprejemu na Izvršnem odboru društva.

Predsednica DMSBZT Pomurja:
Emilija Kavaš

x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih