Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06 je Občni zbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja na svoji seji dne  15.04.2008
sprejel

STATUT STROKOVNO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurje (v nadaljevanju besedila Društvo) je strokovno, prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki delujejo na področju upravnih enot Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava.
Za uresničevanje skupnih interesov, se Društvo preko pogodbe o povezovanju povezuje v Zbornico Zvezo –  zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Ime 

2. člen
Polno ime Društva se glasi:
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja.
Skrajšano ime društva se glasi
DMSBZT Pomurja
Za mednarodno sodelovanje se poleg registriranega imena uporablja njegov prevod, ki se glasi:
Regional Nurses Organization of Pomurje.

Sedež

3. člen
Sedež Društva je v Murski Soboti na naslovu: Ulica dr.Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik Društva.

5. člen
Društvo ima zaščitni znak, ki ga uporablja pri poslovanju v pravnem in drugem prometu. Osnova simbola je podoba ženske s svetilko, ki predstavlja upanje, pomoč in povezanost.
Zaščitni znak Društva ustreza tako liku medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika, kot njihovemu delu in prizadevanju za dosego in uresničitev vsega navedenega.

6. člen
Društvo ima žig, ki je okrogle oblike. Na pečatu je zaščitni znak in naziv Društva.
Članska izkaznica

7. člen
Člani Društva prejmejo člansko izkaznico.

Javnost delovanja

8. člen
Delovanje Društva je javno. Za javnost delovanja Društva skrbijo organi Društva, odgovoren pa je predsednik Društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom Društva.
Javnost dela zagotavlja Društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Društva;
 • preko informativnega biltena Zbornice – Zveze;
 • preko javnih medijev;
 • spletne strani .

II. NAMEN

Splošni namen

9. člen
Splošni namen Društva je poglobljeno strokovno združevanje, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem statutu.
Dejavnost  Društva je, da:

 • skrbi za kontinuirani razvoj zdravstvene nege za dobrobit pacientov;
 • skrbi, da so medicinske sestre avtonomne v stroki zdravstvene nege, da imajo pozitivno samopodobo o poklicu in da se zavedajo svojega prispevka h krepitvi in ohranjanju zdravja populacije;
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov;
 • skrbi za osebnostni razvoj svojih članov;
 • razvija stike med društvi v domačem in mednarodnem prostoru;
 • razvija krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov;
 • sprejema, obravnava in rešuje pobude in izkazane interese članov;
 • spodbuja znanstveno raziskovalno delo svojih članov;
 • posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov, priznanj na področju zdravstvene nege;
 • sodeluje z Zbornico – Zvezo;
 • sodeluje s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije in z drugimi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre in zdravstveni tehniki;
 • sodeluje z humanitarnimi organizacijami;
 • sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije;
 • opravlja tudi strokovne naloge Društva v skladu z zakonskimi predpisi.

III. ČLANSTVO

10. člen
Članstvo v Društvu je čast in odraz pripravnosti za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike.
Članstvo je prostovoljno. Člani so redni, pridruženi in častni.
Redni člani Društva so aktivne (zaposlene, nezaposlene) in upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje in dijaki zdravstvene nege, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.
Pridruženi člani so bolničarji – negovalci s končanim izobraževalnim programom.
Pravice in dolžnosti rednih in pridruženih članov so opisane v 12. členu tega statuta.
Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnemu delu Društva. Naziv častnega člana podeljuje na predlog izvršnega odbora občni zbor Društva.
Pravice in dolžnosti častnih članov so enake rednim članom razen, da častni člani ne plačujejo članarine.
Državljani držav Evropske unije lahko postanejo člani Društva, če ravnajo v skladu s statutom Društva in zaprosijo za sprejem v Društvo. Pravice in dolžnosti državljanov Evropske unije so enake rednim članom Društva.
Društvo je s podpisom pogodbe o povezovanju član Zbornice – Zveze v skladu z 11. členom Zakona o društvih.

11. člen
Ob vstopu v Društvo kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino ter prejme člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s statutom Društva in da se bo po njem ravnal.
Pravice in dolžnosti člana

12. člen
Pravice člana so da:

 • sodeluje v organih Društva in Zbornice – Zveze neposredno ali preko svojih predstavnikov;
  predlaga in sprejema program dela Društva;
 • voli, imenuje in je voljen in imenovan v organe Društva in Zbornice – Zveze;
 • spremlja delo organov Društva in predlaga dopolnitve;
 • se vključuje in sodeluje pri delu strokovnih sekcij;
 • sodeluje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira Društvo.

Dolžnosti člana so:

 • spoštuje statut in druge akte in sklepe organov Društva in Zbornice – Zveze;
 • s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in namenov Društva in Zbornice – Zveze;
 • si prizadeva za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani Društva;
 • da aktivno sodeluje pri uresničevanju delovnega programa Društva;
 • da redno obvešča o aktivnosti in opozarja na probleme v zdravstveni negi;
 • da obvešča Društvo o svojih aktivnostih v strokovnih sekcijah Zbornice – Zveze;
  plačuje članarino.

13. člen
Članstvo preneha s črtanjem iz članstva zaradi:

 • pisne izjave člana, da izstopa;
 • če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu;
 • z izključitvijo člana, če ne deluje v skladu s statutom Društva in Zbornice – Zveze, če krši Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Društva in Zbornice – Zveze;
 • smrti člana.

O izključitvi odloča izvršni odbor Društva na predlog razsodišča. Zoper odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru Društva.

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

14. člen
Organi Društva so:

 • Občni zbor
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Razsodišče
 • Vodilni delavci izvršnega odbora Društva so:
 • Predsednik, kot zakoniti zastopnik Društva
 • Podpredsednik
 • Tajnik
 • Mandat organov in članov organov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
 • Mandat vodilnih delavcev Društva traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve ali imenovanja.
 • Mandat organom ali članu organa in vodilnim delavcem Društva preneha s potekom mandata, z razrešitvijo, s prenehanjem članstva, izvolitvijo novih organov ali njihovih članov, s sklepom o sprejemu odstopa.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članov organov Društva se izvedejo na občem zboru nadomestne  volitve manjkajočega člana. Mandat tako izvoljenega člana traja do konca mandata organov Društva.

Sprejemanje odločitev

15. člen
Člani organov sklepajo veljavno, če je prisotna večina članov, razen v zadevah, ko je to določeno v statutu drugače. Odločitev organa je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.
Z dvotretjinsko večino navzočih članov organa pa se sprejemajo odločitve o:

 • sprejetju ali spremembi temeljnega akta (statuta Društva);
 • o prenehanju Društva.

Pri delu se upošteva načelo javnosti, odločitve se sprejemajo z usklajevanjem. Odločitve se sprejemajo z javnim glasovanjem.
Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

Volitve

16. člen
Volitve so javne.
Evidentiranje je javno, evidentiran je lahko samo član, ki da soglasje. Postopke evidentiranja vodi izvršni odbor, volilne postopke vodi volilna komisija, ki jo na predlog izvršnega odbora imenuje občni zbor. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil večino glasov.
Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo, kdo je »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

Razrešitev posameznega funkcionarja

17. člen
Vsak funkcionar je izvoljen kot fizična oseba. Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil ali imenoval.

Zapisniki

18. člen
O delu na sejah organov se piše zapisnik. Zapisnik podpišeta zapisnikar in vodja seje.

Občni zbor

19. člen
Občni zbor Društva je najvišji organ Društva, na katerem člani volijo vodstvo in organe Društva.
Redno se sestaja enkrat na leto oziroma prej po potrebi.
Izredni občni zbor Društva lahko sklepa samo o zadevi sklica.
Sejo občnega zbora sklicuje predsednik Društva na lastno pobudo, po sklepu izvršnega odbora ali na zahtevo najmanj 10% članov.
Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani prejeti najmanj 8 dni pred dnevom, ki je določen za sejo.
Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.
Občni zbor je sklepčen, če je ob prijavi na sejo prisotnih 5% članov, vendar ne manj kot 50.
Če občni zbor ob napovedani uri ni sklepčen, je ponovni sklic občnega zbora pol ure  kasneje istega dne. V tem primeru Občni zbor veljavno odloča ob prisotnosti najmanj 35 članov Društva.
Občnemu zboru predseduje delovno predsedstvo, ki ga na predlog izvršnega odbora imenuje občni zbor. Po sprejemu dnevnega reda se izvoli še:
tričlanska verifikacijska komisija;
zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
Ob volilnem občnem zboru se imenuje volilna komisija, na predlog izvršnega odbora.

Naloge Občnega zbora

20. člen
Občni zbor:

 • sprejema temeljni akt in njegove spremembe;
 • razpravlja o delu Društva in oblikuje poslanstvo, vizijo in smotre delovanja Društva;
 • voli in razrešuje predsednika Društva;
 • voli in razrešuje podpredsednika Društva in člane izvršnega odbora;
 • voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora in njegove člane;
 • voli in razrešuje predsednika razsodišča in njegove člane;
 • sprejema poročilo o delu in letno poročilo;
 • sklepa in odloča o predlogih, prošnjah in pritožbah članov;
 • sklepa in odloča o spojitvi, pripojitvi in o prenehanju Društva;
 • razpolaga s premoženjem Društva;
 • dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve razsodišča;

21. člen
Občni zbor sprejme poslovnik s katerim natančneje ureja način dela občnega zbora. Poslovnik podrobneje določa vodenje seje občnega zbora, razpravljanje, glasovanje in volitve.

Izvršni odbor

22. člen

Izvršni odbor je izvršilno operativni organ Društva.

23. člen

Izvršni odbor je operativni organ  Društva, ki izvaja program Društva in sklepe občnega zbora.
24. člen
Člane izvršnega odbora izvolijo člani na občnem zboru. Izvršni odbor ima 25 članov.
Izvršni odbora sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in 22 članov.
Občni zbor izvoli za 22 članov izvršilnega odbora namestnike, ki jih v primeru odsotnosti nadomeščajo
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik Društva.
Sejo skliče na lastno pobudo, na zahtevo ene tretjine članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora.
Na sejah izvršnega odbora lahko sodelujejo ostali člani Društva.

25. člen
Naloge izvršnega odbora so:

 • opravlja funkcijo vodenja postopkov evidentiranja kandidatov v organe Društva;
 • sprejema program dela in skrbi za njegovo realizacijo;
 • sprejema finančni načrt;
 • pripravi zaključno letno poročilo;
 • vodi finančne zadeve Društva v skladu s pravilnikom o finančnem poslovanju Društva;
 • spremlja evidenco članstva;
 • predlaga častne člane Društva;
 • sprejema ostale  pravilnike in poslovnike Društva, ki niso v pristojnosti občnega zbora;
 • daje predloge v zvezi s povezovanju Društva v Zbornico – Zvezo zdravstvene in babiške nege;
 • odloča o premičnem premoženju Društva.

Nadzorni odbor

26. člen
Nadzorni odbor spremlja in nadzira izvajanje finančno-materialnega poslovanja Društva in njegovih organov.
Nadzorni odbor sestavlja predsednik in štirje člani. Vsak član nadzornega odbora ima namestnika, ki ga nadomešča v primeru zadržanosti. Člani nadzornega odbora ne smejo biti istočasno člani izvršnega odbora Društva.
Predsednika, člane nadzornega odbora ter njihove namestnike voli občni zbor na predlog izvršnega odbora Društva.
Nadzorni odbor odloča veljavno, če so prisotna večina članov in če za sklep glasuje večina prisotnih članov.

Predsednik Društva

27. člen
Predsednik Društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora in pravni zastopnik društva.
Naloge predsednika Društva so:

 • predstavlja in zastopa Društvo v pravnem in finančnem prometu s polnim pooblastilom;
 • skrbi za izvajanje programa Društva;
 • skrbi za izvajanje sprejetih sklepov, stališč, usmeritev, predlogov in sklepov občnega zbora in izvršnega odbora Društva;
 • imenuje blagajnika Društva;
 • imenuje začasne komisije in odbore, njene člane ter določi naloge.

V primeru neodločenega glasovanja na organu je odločilen predsednikov glas.
Za čas predsednikove odsotnosti ali zadržanosti opravlja predsedniško funkcijo na podlagi pisnega pooblastila predsednika društva podpredsednik Društva.

Podpredsednik Društva

28. člen
Podpredsednik pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog ter izvršuje naloge po sklepu občnega zbora in izvršnega odbor ter po naročilu predsednika Društva.

Tajnik

29. člen
Naloge tajnika Društva so:

 • pomaga predsedniku pri opravljanju nalog;
 • skupaj s predsednikom pripravlja gradivo za seje izvršnega odbora in občnega zbora;
 • obvešča ožjo javnost z objavljanjem vabil, zapisnikov in sklepov;
 • opravlja administrativna in tehnična dela za Društvo;
 • strokovna dela in naloge Društva po naročilu predsednika Društva.

Tajnik Društva je član izvršnega odbora in ima pravico glasovanja. Mandat tajnika je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Blagajnik

30. člen
Blagajnik skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu, računovodskimi standardi za društva in splošnimi akti Društva.
Blagajnik pripravi predlog finančnega načrta in skrbi za njegovo izvajanje ter sodeluje pri pripravi letno poročilo.
Blagajnika imenuje predsednik društva.

Razsodišče

31. člen
V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v Društvu ali med posameznimi člani Društva, odloča razsodišče. Razsodišče sestavlja pet članov.
Predsednika razsodišča in njegove člane voli občni zbor na predlog izvršnega odbora Društva.
Sejo razsodišča skliče in vodi predsednik razsodišča.
Razsodišče deluje po pravilniku o organizaciji in delovanju razsodišča, ki ga sprejme izvršni odbor Društva. Razsodišče odloča veljavno, če je prisotna večina voljenih članov. Odloča dokončno z večino glasov članov.
Zoper sklep razsodišča se lahko stranka v postopku pritoži na občni zbor Društva.

Statutarno – pravna komisija

32. člen
Statutarno pravna komisija je delavno telo izvršnega odbora Društva, ki tolmači določila Statuta in aktov Društva ter preko izvršnega odbora predlaga občnemu zboru Društva dopolnitve in spremembe statuta Društva. Statutarno pravna komisija pripravlja predloge pravilnikov in poslovnikov Društva. Statutarno pravno komisijo sestavlja pet članov.
Predsednika statutarno pravne komisije  in njegove člane imenuje izvršni odbor Društva.
Statutarno pravna komisija odloča veljavno, če je prisotna večina voljenih članov. Odloča dokončno z večino glasov članov.

Komisija za priznanja

33. člen
Komisija za priznanja je delavno telo izvršnega odbora Društva, ki vodi postopek razpisa priznanj in predlaga izvršnemu odboru priznanja članom Društva za dosežene uspehe v stroki. Komisijo za priznanja sestavlja pet članov.
Predsednika komisije za priznanja in njegove člane imenuje izvršni odbora Društva.
Komisija za priznanja deluje po pravilniku o priznanjih, ki ga sprejme izvršni odbor Društva.
Komisija za priznanja odloča veljavno, če je prisotna večina voljenih članov. Odloča dokončno z večino glasov članov.

V. FINANCIRANJE

35. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz materialnih pravic in dejavnosti Društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • s sredstvi državnih organov in organov lokalnih skupnosti za izvajanje programov, ki so v javnem interesu,
 • iz drugih virov.

36. člen
Društvo lahko ima donatorje in sponzorje. Donatorji ali sponzorji so po pogodbi lahko registrirane fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, finančno, pravno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Pravice, dolžnosti in obveznosti med Društvom in donatorji ali sponzorji so določene v pogodbi.

Finančno poslovanje

37. člen
Finančno poslovanje poteka po pravilniku o finančno materialnem poslovanju Društva.
Finančno poslovanje se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za Društva.
Društvo ima odprt transakcijski račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.
Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Društva, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik Društva.
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme društvo, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija, in določbami temeljnega ali posebnega akta Društva.
V skladu z zakonom predloži Društvo letno poročilo o poslovanju organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov skladno s predpisi o računovodstvu.

38. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Društva vpisana v inventurno knjigo Društva, ter v zemljiško knjigo na sodišču.
Premično premoženje se lahko kupi na podlagi sklepa izvršnega odbora Društva. Odtujitev premičnega premoženja je možna na podlagi sklepa izvršnega odbora Društva.
Nepremično premoženje se lahko kupi na podlagi sklepa občnega odbora Društva. Odtujitev nepremičnega premoženja je možna na podlagi sklepa občnega zbora Društva.

VI. PRIZNANJA DRUŠTVA


39. člen

Društvo podeljuje častno članstvo v Društvu in priznanja članom Društva za dosežene uspehe v stroki.
Častno članstvo se podeljuje po sklepu izvršnega odbora Društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnemu delu Društva. Potrdi jih občni zbor.
Priznanje Društva za dosežene uspehe v stroki se podeljuje na predlog komisije za priznanje in po sklepu Izvršnega odbora Društva.
Predloge in utemeljitve pripravi predlagatelj.
Namen in pogoje ter ostale podrobnosti ureja pravilnik o priznanjih, ki ga sprejme izvršni odbor.

VII. ORGANIZACIJSKE OBLIKE

Komisije, odbori

40. člen
Društvo lahko imenuje začasne komisije in odbore za obravnavo posameznih vsebin s področja zdravstvene nege.
Predsednik Društva imenuje začasno komisijo in odbor, njene člane ter določi naloge.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

41. člen
Društvo lahko preneha s sklepom občnega zbora o prenehanju Društva, s spojitvijo z drugim društvom, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu.

Premoženjsko nasledstvo Društva

42. člen
V primeru prenehanja Društva se po poravnavi vseh obveznosti vse njegovo premoženje prenese na Zbornico – Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije.

43. člen
Zastopnik Društva mora v 30 dneh od sprejema sklepa o prenehanju Društva obvestiti pristojni organ in priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi Društva. Pri prenehanju Društva se upoštevajo določila 38 člena Zakona o društvih.

44. člen
Prenehanje Društva po samem zakonu ugotovi pristojni organ z odločbo.

IX. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Vsi ostali akti Društva morajo biti usklajeni s tem statutom najkasneje 6 mesecev po sprejemu tega statuta.

46. člen
Ta statut je bil sprejet na Občnem zboru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja.

Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.

Predsednica Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Emilija Kavaš

x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih