Zgodovina

40 LET SKUPNO PREHOJENE POTI V RASTI IN RAZVOJU DRUŠTVA, STROKE ZDRAVSTVENE NEGE IN POKLICEV V ZDRAVSTVENI NEGI

 

Začetki delovanja Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja segajo v leto 1960. Žal nimamo točnih podatkov, ker so se začetni dokumenti izgubili pri selitvi sedeža društva, kajti društvo nima svojih lastnih prostorov. Po pripovedovanju starejših medicinskih sester je bila prva predsednica društva Helena Ravnič, prva ravnateljica zdravstvene šole in pozneje dobitnica priznanja »Zlati znak«.

Za njo je prevzela predsedniško mesto gospa Cecilija Škraban, takrat glavna medicinska sestra bolnišnice Murska Sobota. Nadaljevale so predsednice Antonija Sedonja, Nada Pitz, Olga Bačič-Lenart. Leta 1975 je bila izvoljena za predsednico društva gospa Slavica Fekonja, ki je pozneje dobila priznanje »Zlati znak«.

Tega leta (15.12.1975) se je društvo z ustanovnim občnim zborom tudi redno registriralo. Društvo se je imenovalo: »Društvo medicinskih sester Radenci – Murska Sobota«. Sprejeta so bila tudi pravila Društva medicinskih sester Murska Sobota. Od leta 1980 do 1984 je bila predsednica društva Erika Žilavec, od 1984 do 1988 Cvetka Steržaj, od 1988 do 1992 Emilija Makovec in od 1992 do 2000 Emilija Kavaš.

Iz poročila o delu Društva medicinskih sester Murska Sobota od leta 1970 do 1973, ki ga je sestavila gospa

Nada Pitz, lahko razberemo, da se je vodstvo društva že takrat aktivno zavzemalo za strokovno izobraževanje medicinskih sester Pomurja in imelo dober program dela. V društvo so bile včlanjene medicinske sestre iz Bolnišnice Murska Sobota, iz štirih zdravstvenih domov Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona, Zdravilišča Radenci, Zdravstvene šole, Doma počitka Rakičan ter medicinske sestre otroške smeri, ki so bile zaposlene v vzgojno-varstvenih zavodih.

V tem obdobju je bil program društva zasnovan na strokovnem izobraževanju v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, z Zvezo društev medicinskih sester Slovenije ter s skrbjo za boljšo nego bolnika v vseh zdravstvenih institucijah.

V pomurskih zdravstvenih ustanovah je bilo leta 1973 zaposlenih 260 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. V Splošni bolnišnici Murska Sobota je bilo na področju zdravstvene nege zaposlenih 133 medicinskih sester, v Zdravstvenem domu 100 medicinskih sester, v Zdravstvenem domu Radenci 11 medicinskih sester, v Zdravstveni šoli Murska Sobota 8 medicinskih sester, v Domu starejših Rakičan in Lukavci 8 medicinskih sester.

V mandatnem obdobju 1970 – 1973 je bilo 9 predavanj. Po letu 1988 je bilo v enem letu štiri ali pet predavanj. Izvedli smo že tudi delavnice in tečaje. V mandatnem obdobju 1992 – 1996 je bilo na leto 8 do 10 predavanj ali enodnevnih seminarjev in učnih delavnic. V letih od 1996–2000 smo imeli dvodnevne delavnice, predavanja, seminarje ter tečaje.

V začetku so predavali zdravniki naše regije, sestre iz VŠZD iz Ljubljane ter tudi domače vodilne medicinske sestre. Sedaj predavajo različni strokovnjaki širom po Sloveniji, vedno več medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in naših članov iz naših zavodov. Predavajo tudi pomurski zdravniki iz različnih strokovnih področij. Ves čas se trudimo, da nam predavajo ali izvajajo seminarje strokovnjaki iz različnih področij. Večina domačih predavateljev predava brez plačila, za kar jim gre še posebna zahvala. Finančne stroške organizacije krije Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Vsa leta se pobira tudi članarina, ki jo odvajamo 60 % Zvezi društev in Zbornici zdravstvene nege, 40 % pa ostane našemu društvu. Pri izvajanju programa nam ves čas pomagajo zdravstveni zavodi in ostali sponzorji ter donatorji v Pomurju. Poleg strokovnega izobraževanja in osebnostnega razvoja, ki je v delovanju društva ena bistvenih nalog, je društvo skrbelo tudi za organizacijo strokovnih ekskurzij. Na teh ekskurzijah so si člani in članice ogledali delo in življenje posameznih drugih zdravstvenih ustanov, zavodov in dejavnosti.

Leta 1971 se je 44 medicinskih sester udeležilo strokovne ekskurzije na Dunaj. Ostale ekskurzije, ki jih je organiziralo društvo v času svojega delovanja, so bile:

 • ogled porodniško-ginekološkega oddelka Kranj,
 • inštituta za nuklearno medicino v Ljubljani,
 • zdravilišč Radenci, Moravci, Rogaška Slatina, Zreče, Čateške toplice, Dolenjske toplice, Atomske toplice, Šmarješke toplice, Dobrna,
 • bolnišnice Izola, Novo mesto, Maribor, Valdoltra,
 • rehabilitacijski center Soča, zavod Debeli rtič,
 • zavod Dornava,
 • zavod za usposabljanje mladine Kamnik,
 • zdravilišče Hevis na Madžarskem,
 • Hartmanspittal na Dunaju,
 • osrednjo bolnišnico v Budimpešti in njihovo šolo za zdravstvene poklice,
 • mestno bolnišnico Ingolstadt,
 • zavod – mladinsko okrevališče Rakitna,
 • in še nekatere druge ustanove.

Poleg strokovnih ogledov smo si vsepovsod ogledali tudi druge kulturne in naravne znamenitosti pokrajine ter si tako širili svoje obzorje.

Društvo je organiziralo tudi izlet v Gardaland, Minimudus v Celovcu in Rim, kjer smo bile sestre na Petrovem trgu pri sprejemu papeža Janeza Pavla nagovorjene v slovenskem jeziku.

Zadnja leta pa imamo organizirane tudi planinske izlete, ki jih soorganiziramo s Sindikatom zdravstvene nege v bolnišnici. Ti izleti so bili na Veliko planino, na Peco in drugo. Udeležujemo se tudi drugih rekreacij, kot je kolesarjenje.

Ob prilikah strokovnih ekskurzij smo pomurske med. sestre in zdravstveni tehniki bili gostje posameznih regijskih društev in medicinskih sester izven naše države. Tako imamo stike tudi z medicinskimi sestrami izven Slovenije. Tudi same večkrat sprejmemo druga društva in kolegice iz tujine.

Že nekaj let kupujemo za naše člane znižane vstopnice za kopanje v naših zdraviliščih.

Že od leta 1973 društvo redno sodeluje z Zvezo društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, po ustanovitvi zbornice pa tudi z Zbornico zdravstvene nege Slovenije.

Društvo s svojim delovanje omogoča mnoga izobraževanja ter tako pomaga pri kvaliteti zdravstvenega varstva v Pomurju. S širino svojega delovanja smo zaznavni v pomurskem prostoru. S svojimi aktivnostmi se lahko primerjamo tudi z ostalimi stanovskimi društvi v Sloveniji. Enakovredno z ostalimi društvi v Sloveniji soustanavljamo zgodovino razvoja slovenske stroke zdravstvene nege in poklicev v njej.

Naše medicinske sestre so tudi dobitnice najvišjega priznanja Zveze – Zbornice zdravstvene nege Slovenije »Zlatega znaka«.

»Zlati znak« so prejele:

 1. Helena Ravnič, vms
 2. Slavica Fekonja, vms
 3. Emilija Kavaš, vms
 4. Anica Benkovič, vms

Pohvalo pa je prejela v.m.s. Katarina Vinčec.

Poleg izobraževanja v domačem društvu in v Pomurju se naše medicinske sestre in zdravstveni tehniki udeležujejo tudi raznih srečanj in izobraževanj, ki jih pripravljajo sekcije, Zbornica ter Zveza. Strokovne novosti potem prenašajo ostalim kolegicam in kolegom v pomurski regiji. Udeležujemo se tudi izobraževanj in kongresov v zdravstveni negi izven naše države.

Po letu 1981 imamo ohranjene zapiske sej izvršilnega odbora in s tem tudi programe in poročila o delu. Od leta 1992 hranimo vso drugo dokumentacijo o delovanju društva, kar nam kaže, da delovanje društva daje viden delež in pečat v strokovnem razvoju in napredku zdravstvene nege in osebnega razvoja delavcev v negovalni stroki. Društvo je s svojim delovanjem aktivno vključeno v razvoj zdravstvenega varstva v naši regiji. Izobraževanje je bilo kontinuirano že ves čas delovanja.

Od leta 1990 imamo redno evidentirano članstvo z odtegljaji članarine.

V društvu skrbimo za strokovni razvoj naših članov, istočasno pa za osebno rast in zavedanje stanovske pripadnosti. Že od leta 1993 smo udeležencem izobraževanj izdajali potrdila. Predavanj, delavnic in seminarjev se letno udeleži od 900 do 1000 naših članov in članic. Naših predavanj pa se udeležujejo tudi predstavniki drugih zdravstvenih poklicev.

Izvršilni odbor društva se sestaja letno 8–10 krat. Člani IO so predstavniki vseh zavodov v pomurski regiji, predstavnice upokojenih med. sester ter sester v privatni praksi. Tako imamo večjo kontinuiteto dela in stanovsko povezanost. Člani IO-ja prenašajo informacije ostalemu negovalnemu kadru in skrbijo za čimboljši pretok informacij. To jim posredujemo tudi z zapisniki in drugimi pisnimi gradivi. Pri opravljanju svoje funkcije so člani IO vestni in imajo velike zasluge za delovanje društva.

Vsako leto ima društvo redno letno ter že tradicionalno srečanje pomurskih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter občni zbor. Ta srečanja imajo 15 let dolgo tradicijo in so zelo dobro obiskana. Prav tako so zelo dobro obiskana strokovna predavanja in strokovne ekskurzije.

V naših zdravstvenih zavodih je velika večina delavcev na negovalnem področju vključena v Zvezo – Zbornico zdravstvene nege Slovenije in v DMSZT Pomurja. Trenutno šteje naše društvo 700 članov. Poleg zaposlenih v zavodih so člani tudi upokojene medicinske sestre in tehniki ter medicinske sestre v privat sektorju. Naših srečanj ter predavanj se udeležujejo tudi upokojene medicinske sestre.

Člani društva delujejo tudi na drugih področjih, kot so Rdeči križ, Karitas, Društvo za boj proti raku, v raznih humanitarnih organizacijah ter v skupinah za samopomoč. Naše delo je vidno tudi v lokalnih skupnostih, pri raznih zdravstveno-vzgojnih programih in predavanjih.

Spomladi leta 1995 nam je po nekajletnih željah uspelo ustanoviti svoj pevski zbor. Po petletnem delovanju vidimo, da je to bila dobra ideja in da smo s tem odprli novo dimenzijo delovanja društva. Ob izvrstni in čuteči zborovodkinji gospe Anki Suhadolnik napreduje naših 23 medicinskih sester v petju in nas zastopa in predstavlja na različnih kulturnih prireditvah. Zbor dosega v pomurskem prostoru vidno mesto ter sodeluje tudi na različnih revijah pevskih zborov.

Od ustanovitve Sindikata delavcev v zdravstveni negi smo dobro sodelovali s sindikatom in izpeljali razne akcije in dosegli vidne rezultate. Člani društva smo tudi aktivno pomagali pri organiziranosti sindikata v slovenskem in pomurskem prostoru. Sodelujemo tudi z ostalimi zdravstvenimi sindikati in drugimi društvi.

Seveda pa naše vsestransko delovanje ne more funkcionirati zgolj s članarino. Za svoj program dobimo dotacije, in sicer od: zdravstvenih zavodov, zavoda za zdravstveno zavarovanje, posameznih občin ter od drugih podjetij in zasebnikov. Brez njih ne bi bilo moč izpeljati vseh aktivnosti. Za finančno pomoč pri našem delovanju jim gre posebna zahvala.

V 40-ih letih delovanja društva smo napredovali v organiziranosti, ki nam je lahko v ponos. Vendar ne smemo zaspati, ampak moramo graditi še naprej, društvo in naše sodelovanje ter povezovanje tako, da bodo medicinske sestre in zdravstveni tehniki čutili pripadnost in imeli možnost strokovnega razvoja in uresničitev drugih potreb zaščite – pravne pomoči in osebne rasti. Naša stroka ima prihodnost v druženju, v skupnem delu, ki vodi k večjemu strokovnemu in statusnemu razvoju ter posledično priznanju negovalne stroke v pomurskem in slovenskem okolju. Zato je nujno sodelovanje vseh društev v Sloveniji z Zvezo in Zbornico, da s skupnimi močmi razvijamo stroko zdravstvene nege, poklice v njej in pridobivamo bonitete in priznanja za svoje delo.

Želimo, da se društvo razvija še naprej, da raste in zadovoljuje potrebe članstva.

Naša želja po 40-ih letih delovanja je, da 700 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja dobi svoj prostore in stalen sedež, kjer lahko hranimo arhiv o našem delovanju, se srečujemo in imamo uradne ure za naše kolegice in kolege ter tako še izboljšamo naše delo in organiziranost.

Prihodnost našega poklicnega delovanja in druženja je v naših rokah. Zato smo z aktivnim delom, krepitvijo odgovornosti, poudarjanjem svojih pravic in obveznosti ter dobrimi človeškimi odnosi dolžni ohranjati in krepiti svoj ugled in status. Ceniti moramo preteklost, pošteno delati danes in z optimizmom zreti v prihodnost negovalnega poklica.

Vsem medicinskim sestram, ki so bile predsednice, tajnice, blagajničarke in članice IO, nadzornih odborov, razsodišč in vsem dosedanjim članicam in članom društva se zahvaljujem za doprinos k dobremu delu društva. V tem času smo v 40-ih letih prehodili skupno pot, na kateri smo se družili, se izobraževali, se povezovali in rasli v strokovno in osebnostno dobre medicinske sestre, ki nudijo svojim varovancem strokovno delo, pozitivno naravnanost ter osebni odnos, ki pomaga k dobri podobi stroke zdravstvene nege ter k čim boljši oskrbi in ponudbi storitev našim varovancem. Želimo si čim boljšo kvaliteto zdravstvenega varstva v pomurskem prostoru.

Tega pa ne bi bilo, če ne bi pred nami gradile dobre stroke zdravstvene nege mnoge medicinske sestre, ki so bile imenovane ter še večje število neimenovanih, ki so v 40-ih letih in še prej orale ledino stanovskega dela in pripomogle s svojim strokovnim delom, pridnostjo, zavzetostjo in toplim človeškim odnosom dati pravo podobo poklicu. V tistih časih so s svojimi vrlinami in sposobnostmi delale v nemogočih razmerah. Kljub temu pa so delale dobro in dosegale dobre rezultate svojega dela ter dale varovancem največ, kar so mogle. Vsem tem medicinskim sestram, bolničarjem in zdravstvenim tehnikom gre posebna hvala.

Upanje v dobro nadaljnje delo polagamo mladim in naslednjim generacijam v zdravstveni negi. Doto dobljenih dobrin kolegic in mnogih svojih predhodnic in predhodnikov naj dograjujejo in razvijajo še naprej.

Naše dobro delo in razvoj stroke in poklica naj služijo dobrobiti pomurskega in slovenskega človeka ter doprinesejo h kvaliteti zdravstvene nege od začetka življenja do smrti. S pozitivnim odnosom do svojega poklica in stroke ter z ljubeznijo do sočloveka nam bo to zagotovo uspelo.

Vsem članicam in članom DMSZT Pomurja čestitam ob 40-letnici delovanja ter želim srečno nadaljnjo skupno pot v delovanju in razvoju zdravstvene nege, ki naj jo spremlja moto:

»Zdravstvena nega je tu – za Vas.«

Emilija KAVAŠ, VMS,
predsednica DMSZT Pomurja

Vir: 40 let Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 22.11.2000


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih