Abrahamovih 50 let…

 Abrahamovih 50 let Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

 

V soboto 8. januarja 2011 smo imeli v Novi kulturni dvorani Murska Sobota slavnostno akademijo, ki je bila posvečena 50 letnemu delovanju in strokovnemu druženju pomurskih medicinskih sester v Društvo medicinskih sester Murska Sobota, DMS Radenci, v Društvu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja in sedaj v Strokovnem društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja.

Skozi besede, slike, pesem, glasbo in spomine smo pod vodstvom voditelja Bojana Rajka in so voditeljice Martine Horvat naše stanovske kolegice podoživljali razvoj zdravstvene in babiške nege in dejavnosti Strokovnega društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja skozi zgodovino, prostor, čas, besedo in spomine.

Naš program so popestrili Učenci glasbene šole Beltinci s svojimi mentorji, Kvartet Aeternum, ženski pevski zbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja Žarek pod vodstvom zborovodkinje Anke Suhadolnik, skupina Halgato ter Andija Sobočana na cimbalah. Pozdarvni nagovor je imela predsednica DMSBZT Pomurja Emilija Kavaš. Navzoče je nagovoril in se zahvalil za delovanje  in aktivnosti društva župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec, ki je tudi podelil predsednici društva priznanje Mestne občine Murska Sobota za kakovostno in pomembno delo društva v 50 letih. Ob tej slovesnosti je imela nagovor predsednica Zbornice  Zveze zdravstvene in babiške nege Darinka Klemenc. Akademija je bila izpeljana izvrstno. Osrednji dogodek je bila podelitev Jubilejnih priznaj 26 medicinskim sestram in babicam, ki so od leta 1950 do 1965 orale ledino zdravstveni in babiški negi v Pomurju. Te uka željne in polne elana stanovske kolegice so tudi bile pobudnice in ustanoviteljice Društva medicinskih sester Murska Sobota.

Ob podelitvi jubilejnih priznanj smo na odru naredili tudi skupinsko fotografijo. Prisotni v dvorani so ob zaključku podelitve vstali ter z močnim in srčnim aplavzom dali zahvalo vsem dobitnicam jubilejnih priznaj.

Ob tem trenutku sem začutila pomen tega našega dejanja in priznanja. Zavedala sem se kako pomembno je spoštovati korenine in jih tudi zalivati s pozornostjo in ljubeznijo, da to drevo zdravstvene nege raste v pokončno, močno, s sadeži ljubezni in spoštovanja obdano in vsem viharjem kljubovalno ter daje varno zavetje vsem, ki zdravstveno nego na svoji življenjski poti potrebujejo.

Pomen našega druženja in akademije ter podelitve priznanj je dala nabito polna dvorana članov, upokojenih članov, gostov, naših prijateljev in podpornikov.

Bili smo še posebej veseli, da so z nami praznovali Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in Županja Občine Ljutomer, župan Cankove, Gornjih Petrovec in drugi predstavniki lokalnih skupnosti, gospod škof Murskosoboške škofije dr. Peter Štumpf, predsednica Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Darinka Klemenc,  podpredsednik Zbornice Zveze in državni svetnik Peter Požun, podpredsednica Zbornice Zveze in koordinatorica strokovnih regijskih društev Ksenija Pirš, predsednica  Republiškega strokovnega kolegija za zdravstveno nego Daniela Mörec ter ostale članice tega organa, predsednice strokovnih regijskih društev in strokovnih sekcij  in častnega razsodišča Zbornice Zveze, ostali prisotni funkcionarji Zbornice Zveze, regijskih strokovnih društev, bivša predsednica  Zbornice Zveze dr. Bojana  Filej, direktorji in pomočnice direktorjev za področje zdravstvene nege zdravstvenih in socialnih zavodov v pomurski regiji, direktor zavarovalnice Vzajemna, doc. dr. Danica Železnik, dekanja Visoke šole za zdravstvene vede  Slovenj Gradec in predstojnica oddelka za Zdravstveno nego in fizioterapijo v Murski Soboti Evropskega središča Maribor,  predstojniki in glavne medicinske sestre oddelkov in vodje služb, cenjene prejšnje predsednice društva in dobitnice zlatih znakov, priznanj, srebrnih znakov, zahvalnih listin drage dobitnice jubilejnih priznanj in vsi drugi cenjeni člani in prijatelji našega društva. V dvorani nas je bilo čez 320.

Pozni popoldan in večer je bil preživet lepo, prijetno, veselo ter zadovoljno tako kot si to zaslužijo medicinske sestre ( s tem mislim vse poklice v zdravstveni negi) in babice, ki poklic izvajajo kot poslanstvo in pot za sočloveka.

V času 50-ih let smo prehodili skupno pot, na kateri smo se družili, se izobraževali, povezovali in rasli strokovno in osebnostno, se udeleževali predavanj, simpozijev, kongresov, izletov, strokovnih ekskurzij in drugih aktivnosti, ki jih vsako leto znova organizira Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Posebej nas veseli, da se naših aktivnosti udeležujejo tudi predstavniki drugih zdravstvenih poklicev in lokalna javnost.

Naša prizadevanja, aktivnosti in razvoj društva ter stroke zdravstvene nege v zavodih smo predstavili v zborniku, ki smo ga ob tej priložnosti izdali in nosi naslov Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine in so ga vsi prisotni na Akademiji prejeli. V vseh letih se je zvrstilo veliko aktivnosti, vse pa so bile z namenom kakovostne zdravstvene nege in varne oskrbe podprte s stroko primerljivo in enakovredno ostalim v slovenskem prostoru in širše. Zbornik je objavljen na spletni strani društva: www.drustvo-mszt-pomurja.si

Delo društva koordinirajo člani izvršilnega odbora in Nadzornega odbora in so predstavniki vseh zdravstvenih, socialni zavodov, zdravstvenih šol, predstavniki upokojenih med. sester ter medicinskih sester v zdraviliščih in v zasebni dejavnosti v pomurski regiji. Prav tako prihaja 1060 članov iz vseh teh okolij. S tako organiziranostjo imamo dobro kontinuiteto dela, stanovsko povezanost in prenos informacij v Pomurski regiji ter širše z Zbornico Zvezo in ostalimi regijskimi stanovskimi društvi in strokovnimi sekcijami.

Vsako leto ima društvo redno letno ter že tradicionalno srečanje pomurskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter občni zbor. Ta srečanja imajo 35 let dolgo tradicijo in so zelo dobro obiskana. Od leta 2000 podeljujemo v društvo vsako drugo leto priznanja in srebrni znak ter zahvalno listino najbolj zaslužnim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom Pomurja. Teh posameznih dobitnic, dobitnikov ali skupin je v tem času 94. Priznanja Zlatega znaka Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije je v tem času prejelo 14 stanovskimi kolegic iz Pomurja.

Na področju strokovne rasti imamo zelo dobro organizirana in obiskana strokovna predavanja in strokovne ekskurzije, ki jih društvo organizira vsako leto po pripravljenem programu. Ob tem imamo že dve desetletji izdana potrdila, ki so se do sedaj upoštevala za napredovanje. Zadnja leta pa so vsa izobraževanja  licenčno ovrednotena. Vsak izvajalec na področju zdravstvene nege je voden v registru Zbornice Zveze, ki je tudi pooblaščena za podelitev licenc. V obdobju 7 let potrebuje zaradi poklica, ki je v Evropi reguliran,  nabrane predpisane licenčne točke, ki potrjujejo stalno izobraževanje in sledenje strokovnemu razvoju. Prav zato, ker menimo, da je za dobro delo pomembna strokovna rast in izobražen kader smo se v društvu vrsto let – že desetletje zavzemali za Visokošolski program zdravstvene nege v naši pokrajini.

V zdravstvenih, socialnih zavodih ter pri zasebnikih v Pomurju, je velika večina izvajalcev zdravstvene nege vključena v DMSBZT Pomurja in v Zvezo–Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Člani društva delujejo tudi na drugih področjih, kot so Rdeči križ, Karitas, Društvo za boj proti raku, v raznih humanitarnih organizacijah ter v skupinah za samopomoč. Delo društva je vidno tudi v lokalnih skupnostih, pri raznih zdravstveno vzgojnih programih, predavanjih in projektih.

Spomladi leta 1995 nam je po nekajletnih željah uspelo ustanoviti svoj pevski zbor. Po petnajstletnem delovanju vidimo, da je bila to dobra zamisel, saj ženski pevski zbor Žarek s svojim lepim petjem navdušuje poslušalce in svoje sodelavce, bolnike ter naše člane. Z delovanjem zbora smo odprli novo dimenzijo delovanja društva. Ob izvrstni  zborovodkinji gospe Anki Suhadolnik napreduje naših 20 medicinskih sester v lepem zborovskem petju in nas zastopa in predstavlja na različnih kulturnih prireditvah. Zbor dosega v pomurskem prostoru vidno mesto.

Časovne prelomnice so najpogosteje praznovanja obletnic in obenem tudi priložnost za kratek zastoj koraka, ki je namenjen razmišljanju o prehojeni poti. Ob takih dogodkih se zavemo, da je 50 let čas, ki ga kdor koli že praznuje, zaznamovan z vzponi in padci, z nekaj večjimi in mnogo manjšimi uspehi in tudi kakšen neuspeh.

Vse pa se odvija v odsevu časa in prostora, v katerem človek in njegove organizacije živijo, delujejo in se razvijajo.

Vsak izmed nas živi svojo umetnost življenja, ki pa istočasno vpliva na druga življenja in jih sooblikuje. Tako je naša skupaj prehojena pot 50 let druženja pomurskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov pot in istočasno umetnost, ki smo jo do sedaj prehodili za poklic in stroko ter skrb za človeka v pokrajini ob Muri.

Skupaj se potrudimo, da bomo znali, želeli in uspeli peljati naprej našo pot in umetnost druženja in življenja, ki naj preko sodelovanja, povezovanja in sprejemanja sprememb vodi v strokovni razvoj in kvalitetno zdravstveno nego, namenjeno sočloveku.

Posebna vrsta umetnosti v tem hitrem tempu življenja ter kriznih časov, pa je povezovanje in druženje vsega članstva in stroke ter izvajalcev v njej. Naj ta umetnost prispeva h kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravstvene nege in zadovoljstva vseh izvajalcev na področju zdravstvene nege in širšega interdisciplinarnega tima v dobrobit vseh, ki naše storitve rabijo.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem dosedanjim predsednicam društva, tajnikom, blagajnikom, vsem članom izvršilnega, nadzornega odbora, raznih komisij in odborov ter dobitnikom vseh oblik priznanj, ki so s svojim doprinosom pripomogli k dobrobiti strokovnega razvoja in humanega odnosa v stroki zdravstvene nege v naši pokrajini in tudi v širši deželi.

Prav tako iskrena hvala vsakemu posamezniku v društvo,  ki je prispeval s svojo angažiranostjo k popolnosti in dovršenosti mozaiku zdravstvene in babiške nege in delovanja društva.

Ob tej priložnosti tudi najlepša hvala vsem direktorjem zavodov, pomočnicam za področje zdravstvene nege in glavnim medicinskim sestram, ki podpirate delovanje društva.

Iskreni hvala velja vsem dosedanjim predsednicam in generalnim sekretarjem ter funkcionarjem Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege, ki so nas pri naših prizadevanjih podpirali, spodbujali in z nami hodili po poti strokovne rasti, razvoja, pripadnosti poklicu, sprejemanju sprememb in drugačnih pogledov, dokazovanja, izobraževanja in druženja.

Posebej pa veljajo čestitke in zahvala dobitnicam jubilejnih priznanj, ki so v mnogo težjih pogojih in razmerah orale ledino na področju strokovnega razvoja zdravstvene in babiške nege in vseh poklicev, ki izvajajo zdravstveno nego. Zahvala velja vsem tukaj neimenovanim, ki so skupaj z dobitnicami jubilejnih priznanj prispevali k razvoju zdravstvene in babiške nege, inštrumentalske dejavnosti, anestezije, bolnišnične, ambulantne, primarne in preventivne dejavnosti, domske oskrbe  in še drugih, ki oblikujejo in soustvarjajo celotno paleto zdravstvene nege.

Iskrena hvala za dobre temelje in korenine na katerih stoji in raste stroka zdravstvene nege in vsi poklici v njej.

Iskrena hvala vsem, ki so pomagali in prispevali k aktivnostim ob jubileju 50 let ob:

Prav tako pa posebna zahvala donatorjem, ki so nam pomagali finančno ali materialno pri izvedbi tega zahtevnega projekta. Tukaj je sigurno veljal rek: »V slogi je moč«.

Dobitnice jubilejnih priznaj so:

 •    Katarina Bergles, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota, Otroški oddelek
 • Terezija Cesnik, babica, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Porodni oddelek
 • Marjeta Drvarič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Infekcijski oddelek, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Slavica Fekonja, VMS, Zdravstveni dom Gornja Radgona, 
Zdravilišče Radenci
 • Marija Gorše Gobec, VMS, Zdravstveni dom Lendava, 
Zdravstveni dom Murska Sobota
 • Gizela Balažic Györkös, Zdravstveni dom Lendava
 • Ljudmila Hakl, SMS, socialna delavka, Dom starejših Rakičan
 • Etelka Hari, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota, Medicina dela
 • Marjana Kramarič, VMS, Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Zlatka Makari Gerenčer, SMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ušesni oddelek
 • Ludvik Markovič, VMT, Zdravstveni dom Murska Sobota
 • Mira Miloševič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Kirurški oddelek
 • Ljudmila Pelc, Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Vera Perkič, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Pljučni oddelek
 • Marinka Planinc, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
Kirurški in transfuzijski oddelek
 • Magda Rakuša, babica, Zdravstveni dom Murska Sobota, Patronaža
 • Helena Ravnič, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota,
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Antonija Sedonja, VMS, dipl. sociolog, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
glavna med. sestra SBMS
 • Zorica Skalar, babica, instrumentarka, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
Operacijski blok
 • Terezija- Cvetka Steržaj, VMS, Zdravstveni dom Ljutomer
 • Cecilija Škraban, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
Ginekološko-porodni oddelek
 • Štefka Šömen, VMS, Dom Lukavci, Zdravstveni dom Ljutomer
 • Marija Štrakl, Zdravstveni dom Gornja Radgona
 • Katarina Vinčec, VMS, Zdravstveni dom Murska Sobota, 
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Sidonija Zver, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
Infekcijski oddelek
 • Fanika Žitek, VMS, Splošna bolnišnica Murska Sobota, 
Očesni oddelek

 

 

Emilija Kavaš, predsednica DMSBZT Pomurja


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih