Letno poročilo Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, za leto 2013

I.              Predstavitev regijskega strokovnega društva

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja  deluje že 53 let. Je prostovoljno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, nepridobitno združenje medicinskih sester/zdravstvenikov, babic/babičarjev, zdravstvenih tehnic/tehnikov, ki deluje na področju Pomurja. Osnovni cilj društva je izobraževanje članov za kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe (v nadaljevanju ZNO). Poleg strokovnega izobraževanja nudimo tudi kulturne in športne aktivnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev ZNO kot tudi vseh, ki so vključeni v obravnavo. V svojem okolju spodbujamo preventivo bolezni in zdrav način življenja.

Društvo ima danes 1072 članov, ki prihajajo iz vseh zdravstvenih, socialnih in zdraviliških zavodov v Pomurju, Srednje zdravstvene šole, vključeni pa so tudi upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki. Društvo deluje v regiji  v javnem interesu, z namenom strokovne rasti, druženja,  pripadnosti in kakovostne obravnave pacientov, v zdravstvenih zavodih, zdraviliški dejavnosti in v socialno varstvenih zavodih.

 S 1. 1. 2013 je začelo z delom novo vodstvo DMSBZT Pomurja. Prvi  občni zbor v novi sestavi vodstva društva smo imeli  27. 2. 2013, na katerem smo volili poslance za Skupščino Zbornice – Zveze. Izvršni odbor društva je imel 9 rednih sej in 1 korespondenčno sejo. Sej IO so se udeleževali tudi nekateri člani nadzornega odbora, predvsem zaradi sprotne obveščenosti o delu društva ter nekateri vabljeni člani.  

Organi društva:

·         Predsednica : Daniela Mörec

·         Podpredsednica: Dragica Jošar

·         Tajnica: Jasna Meško

·         Izvršilni odbor ima 25 članov (22+3): Erika Časar, Urška Sinic, Andreja Bogdan, Karla Zemljič Pučko, Valerija Hozjan, Sandra Balažic Gjura, Marija Kohek, Darja Hoheger, Jožica Karas, Jože Sever, Metka Lipič Baligač, Zlatka Murtič, Tadeja Seršen, Simona Marič Tibaut, Zvonka Hladen Brus, Suzana Divjak, Ema Mesarič, Irena Šumak, Zinka Lenarčič, Brigita Mataič, Cvetka Meolic, Vera Bogdan

·         Nadzorni odbor:  predsednica Emilija Kavaš, člani: Anica Benkovič, Jože Trajber, Zdenka Škrilec, Dušan Vereš

·         Častno razsodišče: predsednica: Marija Zrim, člani: Meta Močnik, Zdenka Tratnjek, Zlatka Lebar, Slavica Menciger 

 II.            Izvedbeni projekti in strokovna srečanja

V društvu smo realizirali zastavljeni plan dela, razen seminarja s področja etike v ZNO ter zakonodaje, ki so bile priporočene vsebine, odkar je minister odvzel pooblastila Zbornici – Zvezi. Program smo čez leto še dopolnjevali.

·         Seminar- Zdravstvena nega in primarno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem domu Lendava, s poudarkom na kakovosti – 78 udeležencev;

·         Učne delavnice za zdravo življenje za občane občine Beltinci z naslovom »Izboljšajmo kvaliteto življenja« – poklon društva občanom Beltincev.  Izvedli smo predavanja z naslovi: Poti h krepitvi zdravja, Oskrba kroničnih ran – golenja razjeda, Komunikacija in delo s starostnikom v različnih stadijih demence. Po predavanjih smo 50 udeležencem izmerili krvni tlak, ustroj telesne mase in maščobe v krvi ter izvedli svetovanje;

·          Obvladovanje bolnišničnih okužb skozi čas. Seminar je bil organiziran ob upokojitvi prve medicinske sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb v Splošni bolnišnici Murska Sobota, Šarike Benko – 116 udeležencev;

·         Strokovni seminar ob mednarodnem dnevu medicinskih sester – » Moč za spremembe. Medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema. – 93 udeležencev. Iz vsebin tega seminarja smo izdali tudi Zbornik in CD-je;

·         Četrti pomurski simpozij o kronični rani, ki je bil posvečen komplikacijam pri sladkorni bolezni, to je diabetično stopalo. Udeležilo se ga je 127 udeležencev

·         Prisotnost estetike in kozmetike v zdravstvu. Seminar je bil namenjen izvajalcem ZNO – prisotnih je bilo 83 udeležencev;

·         Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED. Učne delavnice za obnavljanje znanja oživljanja in reševanja življenj – 40 udeležencev.

 

III.             Založniška dejavnost

·         Izdaja CD-ja koncerta pevskega zbora Žarek, ki je bil v evangeličanski cerkvi

·         Izdaja Zbornika » Moč za spremembe. Medicinske sestre smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema. Izdali smo 50 zbornikov v tiskani obliki in 150 CD-jev

·         Objava člankov  o delu društva v glasilu Utrip

·         4. Pomurski simpozij o kronični rani – izdan skupaj s Splošno bolnišnico Murska Sobota

 IV.                Interesne dejavnosti

Ekskurzije:

·         obisk komune v Medžugorje, 53 udeležencev;

·         predbožična ekskurzija v Zagreb z ogledom klinike, 104 udeleženci;

·         ogled koncerta Perpetuum Jazille, 53 udeležencev.

Srečanja:

·         Udeležba na 9. kongresu ZN in na osrednji slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih sester na Brdu pri Kranju, na katerem je naša članica Dragica Jošar dobila najvišje priznanje na področju ZN – Zlati znak. Bila je izbrana tudi za osebnost Pomurja v mesecu maju. Slovesnosti se je udeležilo 60 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. V sklopu 9. kongresa smo imeli zanimivo stojnico s predstavitvijo društva in Pomurja.  

·         Osrednje srečanje medicinskih sester v Pomurju s koncertom pevskega zbora Žarek v evangeličanski cerkvi ter druženje udeležencev v Alma mater Europea – Murska Sobota.

·         Srečanje z upokojenimi medicinskimi sestrami Pomurja s kratkim kulturnim programom in pogostitvijo, 125 udeležencev.

Kulturna dejavnost:

·         ustanovitev amaterske gledališke skupine društva, ki pripravlja prvo komedijo z naslovom »Ženski moški svet in ena tašča«;

·         ogled komedije »Ambulanta na kubik«, ki so jo za društvo organizirali dijaki Srednje zdravstvene šole;

·         ŽPZ „ŽAREK“, deluje pod okriljem društva že 19 let. Predsednica zbora je Erika Žilavec, vodi pa ga Anka Suhadolnik;

·         v koledarskem letu 2013 je ŽPZ „ŽAREK“, z 19 pevkami imel 41-krat pevske vaje po dve šolski uri in izvedel osem samostojnih nastopov.

  Rekreativna dejavnost:

·         pohod ob svetovnem dnevu zdravja na Otok ljubezni v Ižakovce, kjer smo sodelovali z merjenjem krvnega tlaka udeležencem pohoda;

·         pohod s palicami je bil preložen na spomlad 2014;

·         sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih – maja in septembra.

Prostovoljstvo in skupine za samopomoč:

·         Naše upokojene članice 1 krat mesečno merijo krvni tlak, krvni sladkor in sestavo telesne mase na Območni enoti rdečega križa Murska Sobota, občanom MO MS

·         V sklopu društva sodelujejo tudi 12 zunanjih skupin za samopomoč, ki imajo 115 članov. Od 22 voditeljic je 12 medicinskih sester.

Razvojni projekti:

·         na spletni strani društva obveščamo člane in javnost o naši dejavnosti.  V naslednjem letu jo želimo  posodobiti;

·         nadaljevali bomo z raziskavo etične dileme izvajalcev zdravstvene nege v Pomurju;

·         ustanovili smo gledališko skupino in imenovali kulturnega animatorja društva;

·         želimo navezati stike z društvi medicinskih sester sosednjih držav; 

·         kot društvo se želimo vključiti v lokalnih skupnostih z zdravstveno vzgojnimi vsebinami in učnimi delavnicami za zdravje.

V. Plan aktivnosti v letu 2014

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja načrtuje  9 do 10 sej IO. Že v mesecu januarju bomo  izvedli dvodnevno učno delavnico z naslovom , Tudi beseda je zdravilo, s Klaro Ramovš.  V februarju načrtujemo izvedbo Občnega zbora društva ter uprizoritev komedije Žensko moški svet in ena tašča, naše novoustanovljene gledališke skupine. Za občane MO Murska Sobota pa bomo pripravili predavanje z učnimi delavnicami z naslovom, Izboljšajmo kvaliteto življenja občanov ter izvedli  predavanje in delavnice Odsev etike v praksi ZN. V marcu načrtujemo strokovno srečanje s predstavitvijo ZNO v Domu starejših Rakičan, premiero gledališke predstave in seminar Zdravstvena zakonodaja. V aprilu nam bo Marija Sreš predstavila izkušnje iz Indije, predavanje EFT Tehnike – doseganje čustvene svobode – tapkanje, nam bo predstavila Cvetka Horvat. Sodelovali bomo na okrogli mizi, ki jo organizira SB Murska Sobota ob 120 obletnici s predstavitvijo ZN. Maja se bomo udeležili slovesnosti ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester ter na lokalni ravni organizirali svečanost ob podelitvi srebrnih znakov in priznanj. Junija bo predstavitev ZN na otroškem oddelku SB Murska Sobota. V septembru bomo izvedli seminar TPO z AED in predstavili ZN v dermatologiji. V oktobru bo 5. Pomurski simpozij o kronični rani ter srečanje s predstavitvijo Srednje zdravstvene šole, v novembru bomo imeli seminar o alternativnem zdravljenju.

Na športnem področju bomo od aprila naprej vsak mesec organizirali pohod s palicami, se udeležili kolesarskega maratona in pohoda na Otok ljubezni v Ižakovce.

Pevski zbor, Žarek, bo sodeloval na 20. Obletnici Sindikata delavcev v ZN in na slovesnosti ob podelitvi srebrnih znakov. Amaterska gledališka skupina pa bo priredila 2 predstavi komedije žensko moški svet in ena tašča.

Organizirali bomo spomladansko in jesensko strokovno ekskurzijo za člane društva.

V novembru se bomo srečali z upokojenimi medicinskimi sestrami, babicami in zdravstvenimi tehniki.

Program dela bomo tekom leta dopolnjevali. Udeleževali se bomo tudi aktivnosti, ki jih bo organizirala Zbornica – Zveza ter se povezovali z drugimi strokovnimi društvi v Sloveniji. Poskušali bomo navezati stik s strokovnim društvom iz zamejstva.                                                                                       

VI.          Problemi in priložnosti

Zaradi krize v državi in seveda tudi v zdravstvu zavodi namenjajo vedno manj sredstev za izobraževanje. Letos smo vsa izobraževanja organizirali brez kotizacije, domači predavatelji pa so svoje prispevke pripravili brez honorarja. Dereguliran je bil poklic zdravstveni tehnik, kar je lahko nevarno za kakovostno izvajanje ZNO, saj se zato nekateri člani strokovno ne izpopolnjujejo.

Težko bomo organizirali seminarje z zunanjimi predavatelji, če bo moralo društvo pokriti vse stroške brez kotizacije posameznika oz. zavodov.

Skrbi nas tudi brezposelnost tako srednjih kot diplomiranih medicinskih sester, saj je zaposlovanje nično.

DMSBZT se financira s članarino ter s sredstvi, pridobljenimi na razpisih posameznih občin. Deležni smo tudi nekaj sredstev iz donatorstva in sponzorstva, predvsem ob organizaciji seminarjev.

Naš cilj je pridobivanje in utrjevanje znanj za naše člane, da bi lahko nudili kakovostno ZNO, prav tako pa obdržati in pridobivati nove člane društva. Naših predavanj se povprečno udeleži okrog 10% članov. Na vseh aktivnostih, ki smo jih v letu 2013 organizirali, je bilo skupaj udeleženih 1083 članov. Znanje je tisto, ki razvija stroko ZNO, nam pomaga osebnostno in strokovno rasti, da lahko opravljamo vsa naša poslanstva. Druženje pa nas bogati in stanovsko povezuje.

Poročilo pripravila: Daniela Mörec, predsednica društva daniela.morec@gmail.com

 

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih