POROČILO O DELU ZA LETO 2011

Letu 2011 je za nami. Skozi vse leto smo izvedli mnoge aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, seminarji in strokovna srečanja, druženje ter druge aktivnosti, ki smo jih načrtovali.

S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, želimo prispevati k kakovostni obravnavi in zdravstveni negi, ki vodijo k varnim in kakovostnim storitvam oskrbe bolnikov in zadovoljstvo vseh, ki so vključeni v procese obravnav. Z mnogimi aktivnostmi želimo prispevati k motivaciji, k pozitivni delavni klimi in k osebnemu zadovoljstvu izvajalcev zdravstvene nege in vseh, ki jih v svojem delu srečujemo povezani v različne time.

S svojimi 1070 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih zavodih, želimo prispevati h kvalitetni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v pomurski regiji in prav tako h kvaliteti dela in življenja naših članov.

Člani društva so iz vseh zdravstvenih zavodov, socialnih zavodov v Pomurju, zasebniki s področja zdravstvene nege, upokojene medicinske sestre ter medicinske sestre zaposlene drugje.

Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov društva z namenom strokovne rasti, druženja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja je imelo 21.11.2008 volilni občni zbor. Za čas od 2008 do 2012 smo izvolili organe društva. Novembra 2012 imamo volilni občni zbor DMSBZT Pomurja.

Organi DMSBZT Pomurja:

PREDSEDNICA, Emilija Kavaš; PODPREDSEDNICA Jošar Dragica, ZDMS

NADZORNI ODBOR

1. Anica Benkovič Upok., predsednica., nadomestni član Leon Šabjan , SBMS

2. Jožica Karas , SBMS, nadomestni član Olga Flisar, SBMS

3. Vida Pirling, ZDMS, nadomestni član Bernarda Ferencek, zdrav. Radenci

4. Jakob Jožica ,SBMS, nadomestni član Jolanda Koren, SBMS

5. Marjeta Šemrl, DS Rakičan, nadomestni član Dragica Krojs, Zdrav. MT.

RAZSODIŠČE

Danijela Mőrec , Dom starejših Rakičan

Martina Horvat , Zdravstveni dom Murska Sobota,- predsednica

Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Darinka Crnkovič, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Slavica Menciger, Zdravstveni dom Gornja Radgona

Izvršilni odbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja (člana izvršilnega odbora sta tudi predsednica in podpredsednica)

TAJNICA Jasna Meško, SBMS

ZD MURSKA SOBOTA Erika Časar, nadomestni član Urška Senic

Trajber Jože, nadomestni član Aleš Pertoci

ZD LJUTOMER, Andreja Bogdan, nadomestni član Saša Hlebec

ZD GORNJA RADGONA, Dragica Kreft, nadomestni član Karla Zemljič Pučko

ZD LENDAVA Doris Kiraly Doris, nadomestni član Valerija Hozjan

SPL. BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

1. Sandra Balažic Gjura, nadomestni član Leon Hegeduš

2. Marija Zrim nadomestni član Zdenka Domitric

3. Gabrijela Vogrin nadomestni član Andrej Horvat

4. Zdenka Škrilec nadomestni član Darja Kučan

5. Marjeta Nemeš nadomestni član Simona Gomboc Sečko

6. Jože Sever nadomestni član Marija Apatič

7. Marija Flisar ( pevski zbor) nadomestni č: Janja Maučec-Dom starejših J.Š.Beltinci

DOM LUKAVCI DOM STAREJŠIH LJUTOMER

Zlatka Murtič nadomestni član: Dragica Kosmajer

DOM STAREJŠIH RAKIČAN Dušan Vereš, nadomestni član: Ksenija Klemenčič

DOM STAREJŠIH LENDAVA,Simona Marič Tibaut, nadomestni č.: Simon Kovač

DOM STAREJŠIH Gornja Radgona, DOM starejših Radenci

Zvonka Hladen Brus , nadomestni član : Suzana Divjak

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

Bernarda Temlin, nadomestni član: Ema Mesarič

ZDRAVSTVENA ŠOLA MS, Jožica Jordan Eman, nad. član: Irena Šumak

TERME 3000 Zinka Lenarčič, nadomestni član: Vladimira Bavčar

M. S- ZASEBNICE Brigita Mataič nadomestni čl.: Erika Gabor Horvat

UPOKOJENE MEDICINSKE SESTRE

1. Cvetka Meolic (SB), nadomestni č. : Marija Hirci ( SBMS)

2. Vera Bogdan (ZD Ljutomer), nadomestna: Tilčka Šticl ( Z.D. M. S)

BLAGAJNIČARKA – Marta Stepanovič- Splošna bolnišnica Murska Sobota- blagajna

Izvršilni in nadzorni odbor se je sestal na rednih sejah 9 krat. Plan aktivnost za leto 2012 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel 12. 10. 2011. Poročilo o delu v letu 2011 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 25. seji 15.12. 2011.

Strokovno društvo MSBZT Pomurja je v januarju 2011 s slavnostno akademijo zabeležilo 50 let delovanja.

II. Izvedeni projekti, strokovna srečanja

IZOBRAŽEVANJA:

• Dva seminarja in delavnice- Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED ( 95 udel.)

• Trije seminar in delavnice – Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiške negi (288 udel.)

• Seminar- Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene obravnave pacientom ( 128 udel.)

• Strokovno srečanje s čajanko v DSO Gornja Radgona in DSO Ljutomer (157 udel. )

• Drugi pomurski simpozij o kronični rani (97 udel.)

• Seminar-Pomen komunikacije in medsebojnih odnosov ( 110 udel.)

• Strokovno srečanje Skrb za očesnega urgentnega pacienta na primarni ravni – zelena mrena in siva mrena ( 79 udel.)

• Kakovostna in specifična obravnava ortopedskega bolnika v zdravstveni negi (111udel. )

EKSKURZIJE

• Cerkljanski muzej,razstava Medicinske sestre skozi čas in ogled bolnišnice Franja ter muzej prve svetovne vojne na Sveti gori, 54 udeležencev

• Predbožični izlet Budimpešta, 90 udeležencev

• Obisk komune in drugih zanimivosti v Medžugorju, 55 udeležencev

SREČANJA

• 50 letnica delovanja- slavnostna akademija in podelitev jubilejnih priznanj pionirkam ZN v Pomurju ( 400 udel.)

• Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob 12. maju mednarodnem dnevu MS in 8. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, predstavitev DMSBZT Pomurja- stojnica ( 70 udel.)

• Srečanje upokojenih MS, B, ZT ( 130)

III. Pomembni razvojni projekti

• Obnovili smo spletno stran in jo bomo nadgradili

Na spletni strani društva, ki smo ga letos prenovili imamo na naslovu www.drustvo-mszt-pomurja.si predstavljeno delovanje društva ter vse pomembne informacije in galerijo fotografij z dogodkov. Elektronsko pošto sprejemamo na naslov: milka.kavas@gmail.com

• Projekt raziskave Etične dileme zdravstvene nege v Pomurju

• Raziskava Ali so starejši ranljiva skupina

IV. Problematika = priložnosti in izzivi

Sodelujemo pri vseh aktualnih problemih na področju zdravstvene nege. Predvsem pa nas skrbi možnost izobraževanje na področju zdravstvene nege, ker zavodi vedno bolj omejujejo to področje in ne upoštevajo kolektivne pogodbe in ostalih predpisov za permanentno izobraževanja vseh, ki delajo na področju zdravstvene nege.

V. Mednarodno sodelovanje

• V svojem programu sodelujemo z madžarskimi medicinskimi sestrami in to sodelovanje želimo poglobiti

VI. Kazalniki kakovosti:

Pri izpeljavi programa strmimo po analizah vprašalnikov izvesti dobra in kakovostna predavanja, seminarje in delavnice. Izbiramo dobre in kompetenčne strokovnjake in teme, ki zagotavljajo varnost in kakovost . Prav tako stremimo k dobri izvedbi naših dogajanj z vabili, obveščanjem, pripravo programov ter predstavitvijo na spletni strani ter z izdajo zbornikov in predstavitvijo v člankih in posterjih

VII. Razvojna, raziskovalna, publicistična in založniška dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

• Raziskava na področju Etike- etičnih dileme pri pomurskih MS, smo izvajali leta 2010, 2011 in bomo jo dokončali v letu 2012 ( 400 vključenih)

• Izvedli smo dve raziskavi Pojav ranljivosti pri starejših inSamospoštovanje in zadovoljstvo z življenjem starejših v Pomurju, vključenih v skupine starih ljudi za samopomoč. Raziskava je potekala v sodelovanju DMSBZT Pomurja, ESM- Visoke šole za zdravstveno nego Murska Sobota. In domov za starejše v Pomurju. Izsledki so bili predstavljeni na seminarju DMSBZT Pomurja 28. 5. 2011 in na mednarodni konferenci Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec v Laškem ( 280 vključenih.)

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

• Izdelava posterja Aktivnosti pevskega zbora Žarek ob 15 letnici delovanja. Predstavljen na akademiji ob 50 letnici delovanja DMSBZT Pomurja

• Izdelava posterja o dejavnosti DMSBZT Pomurja, Predstavljen na kongresu Zdravstvene I

• Izdaja treh zbornikov:Obravnava starejših z vidika ZN v vseh okoljih, izdaja DVD 250 kom, 50 tiskani, Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov, izdaja 250 kom DVD in 50 tiskani, 2. simpozij o kronični rani, Oskrba kronične rane in babiške nege Slovenije v Mariboru

• V Utripu predstavljeni članki o vseh izobraževanjih, srečanjih aktivnostih seminarjih, kulturnih dogodkih in ostalih aktivnostih.

VIII: Interesne dejavnosti:

KULTURNE DEJAVNOSTI

• Pevski zbor Žarek Koncert, nastopi, druge prireditve :1 krat tedensko pevske vaje; 2 božična koncerta 18.12.2011- DOSOR Radenci 23.12.2011, Bodonci- evangeličanska cerkev, 3 nastopi na prireditvah, nastop na srečanje upokojenih članov, enodnevne intenzivne vaje

• Izlet na avstrijsko Koroško ter nastop pevskega zbora Žarek v Šent Lipšu in Žitari vasi zamejskim Slovencem in avtohtonim prebivalcem

• Gledališka predstava ljubiteljskih gledališčnikov, dijakov Srednje zdravstvene šole Murska Sobota,“Tipična slovenska družina”, predstava je bila obeležje pomurskim MS in ZT ob mednarodnem prazniku medicinskih sester v dvorani gradu Murska Sobota (704)

REKREATIVNA DEJAVNOST

• sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih in na pohodu ob svetovnem dnevu zdravja- Pomurje v gibanju

IX. Predstavitev programa dela, ciljev za leto 2012

Program DMSBZT Pomurja je bil objavljen v Utripu in je predstavljen na spletni strani DMSBZT Pomurja.

Cilji v letu 2012:

Tudi v letu 2012 želimo s programom DMSBZT Pomurja slediti razvoju stroke. Dali bomo poudarek obveznim vsebini za licenčno vrednotenje: Zakonodaje Temeljnim postopkom oživljanja z ADG in Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi. Prav tako bomo izvedli seminar na temo 12. Maja mednarodnega dneva medicinskih sester in druga predvidena izobraževanja ter aktivnosti. Poleg izobraževanja in druženja bomo v sodelovanju z zdravstvenimi šolami in zavodi razvijali raziskovalno dejavnost ter tako prispevati k razvoju stroke, kakovostni in varni zdravstveni negi in oskrbi. V letu 2012 bomo imeli razpis za srebrni znak in priznanja ter konec leta volilni občni zbor za organe društva. Izdali bomo dva zbornika in izpeljali raziskavo Etične dileme na področju zdravstvene nege v Pomurju.

X. Druge informacije:

Realiziran ni bil tridnevni izlet v Plitvice, ker je bilo premalo prijav. Prav tako smo seminar o obvezni vsebini zakonodaja prenesli v leto 2012, izvedli smo pa tri seminarje obvezne vsebine Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi.

V letu 2011 nismo podelili srebrnih znakov in priznanj, ker jih po pravilniku o priznanjih podeljujemo vsako drugo leto.

Zlati znak Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije v letu 2011 je za svoje delo ter doprinos k razvoju stroke zdravstvene nege dobila naša kolegica Martina Horvat, dipl. m. s., zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota kot vodja patronažne dejavnosti. Zlatega znaka se z nagrajenko veselimo vsi in ji iskreno čestitamo.

Članice društva vodijo že 14 let Skupine za samopomoč. Skupine za samopomoč imajo srečanja skozi vse leto 1 krat tedensko in trikrat skupno srečanje – izlet Desternik, Ptujska gora in Ponikva, adventno srečanje

V društvo podpira delovanje teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti življenje starejših in invalidov. Skupaj z ESM Visoko šolo za zdravstveno nego Murska Sobota in srednjo zdravstveno šolo smo naredili raziskavo Samospoštovanje in zadovoljstvo z življenjem starejših v Pomurju, vključenih v skupine starih ljudi za samopomoč.

Prav tako smo v sodelovanju z ESM Visoko šolo za zdravstveno nego Murska Sobota, Domovi za Starejše in Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota izpeljali raziskavo Pojav ranljivosti pri starejših

Predavanja in seminarji so za udeležence člane društva večinoma brez kotizacije. Tudi obvezne vsebine, ki smo jih izvedli in so kotizacije smo več kot polovico udeležencem krili stroške kotizacije. K posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in ne zdravstvene sodelavce ter prostovoljce.

Društvo pri svojem delovanju sodeluje: z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v Sloveniji, z Zbornico – Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi v naši pokrajini, z drugimi društvi (Društvom za boj proti raku, Rdečim križem, Župnijskimi Karitas, invalidskimi društvi), z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, s skupinami za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi in socialnimi zavodi v Pomurju, s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, z Evropskim središčem Murska Sobota Visoko šolo za zdravstveno nego in fizioterapijo Murska Sobota, z izvajalci v zasebnem sektorju..

Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski zbor Žarek, ki se je v letu 2011 pomladil in šteje kljub odhodu nekaterih kolegic 23 članic. Vsem kolegicam, ki so pele in pojejo v zboru Žarek se iskreno zahvaljujem. Zbor je praznoval 15 let delovanja. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod vodstvom glasbene pedagoginje Anke Suhadolnik s svojim lepim petjem razveseljujejo strokovna srečanja, obogatijo kulturne dogodke in prirejajo božične ter druge koncerte. Z dejavnostjo našega stanovskega zbora dajemo našim članom, pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in delujemo na kulturnem področju.

Društvo se financira s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in sponzorstva drugih organizacij.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo preko dobljenih razpisov za program zdravstva in sociale.

Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem želeli približati novosti na področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, psihologije, fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delavne klime, skrbi za lastno zdravje, kakovosti in varnosti.

V vtem letu smo dali poudarek obvezni vsebini Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi in Temeljnim postopkom oživljanja z vključenim AED.

Z izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeležencev v letu 2011, ki jih je bilo vključenih v izobraževanje 1065, v ekskurzije in izlete 254, v dejavnost pevskega zbora in kulture 650, v razna srečanja v okviru DMSBZT Pomurja 740 udeležencev in v raziskovalno dejavnost Etične dileme MS in ZT v Pomurju 400, smo leto zaključili uspešno.

Upamo in želimo, da vsa ta spoznanja, veščine in znanja uspešno prenašamo na bolnike in druge uporabnike zdravstvenih storitev v pripravljanju strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi strokovnih, varnih in kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti zdravstvene nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar prispeva k boljši varnosti in humanemu pristopu za bolnike in tudi zaposlene na področju skrbi za zdravje.

Plan aktivnost za leto 2012 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 23. seji 12. 10. 2011. Poročilo o delu v letu 2011 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 25. seji 15.12. 2011. Oboje bo potrdil občni zbor DMSBZT Pomurja, ki bo marca 2012.

Predsednica strokovnega DMSBZT Pomurja

Emilija Kavaš

 

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih