PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH POSLANCEV ZBORNICE – ZVEZE, KI PREDSTAVLJAJO DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA

1.ČLEN

Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (v nadaljevanju DMSBZT), ureja način in potek volitev ter imenovanj poslancev Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica – Zveza), ki predstavljajo DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

2. ČLEN

Število poslanskih mest je enako deležu števila članov DMSBZT v Zbornici – Zvezi. Eden od poslancev je po funkciji predsednik DMSBZT.

3.  ČLEN

Na Občnem zboru se voli za dobo enega leta:

 poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze;

 nadomestne poslance Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

Na Občnem zboru se imenuje za dobo enega leta:

 predsednika DMSBZT za poslanca Zbornice – Zveze, ki predstavlja DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze.

4. ČLEN

Pravico voliti poslance Zbornice – Zveze ima vsak polnoletni član DMSBZT (v nadaljevanju volivec).

Pravico biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član DMSBZT najmanj eno leto (v nadaljevanju kandidat).

5. ČLEN

Volivec glasuje osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. Glasuje se tajno z glasovnicami ali javno z glasovalnimi kartoni. Osebi, ki dokaže, da je volilni upravičenec z veljavno člansko izkaznico ali je iz seznama članov razvidno, da je član DMSBZ ter svojo istovetnost dokaže z osebnim dokumentom, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.

Javno se glasuje z glasovalnimi kartoni. Zeleni karton pomeni da volivec glasuje ZA. Rdeči karton pomeni da volivec glasuje PROTI. Modri karton pomeni da se je volivec glasovanja vzdržal

6. ČLEN

Sklep o pričetku volilnih postopkov sprejme izvršni odbor DMSBZT.V sklepu o pričetku volilnih postopkov izvršni odbor določi ali bo glasovanje tajno z glasovnicami ali javno z glasovalnimi kartoni.

7. ČLEN

Razpis volilnih postopkov se na viden način objavi na spletni strani DMSBZT. Seznam Občnih zborov regijskih strokovnih društev na katerih se volijo poslanci Zbornice – Zveze se objavi v informativnem glasilu in na spletnih straneh Zbornice – Zveze.

V razpisu volilnih postopkov se navede:

 oznako, da gre za volitev poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT;

 kraj in datum izvajanja volitev;

 pogoji za kandidiranje;

 način, po katerem kandidati vložijo kandidature;

 druga določila, pomembna za pravilno izvajanje volitev po tem pravilniku.

8. ČLEN

Izvršni odbor DMSBZT imenuje tri člansko volilno komisijo ter dva nadomestna člana. V primeru, ko član volilne komisije kandidira za poslanca Zbornice – Zveze, ga zamenja nadomestni član.

9. ČLEN

Naloge volilne komisije so:

 skrbi za pravilnost volitev in enotno uporabo določil tega pravilnika;

 odpira prejete vloge kandidatov;

 ugotavlja izpolnjevanje razpisnih pogojev kandidatov;

 oblikuje kandidatne liste;

 vrši štetje glasovnic ali glasovalnih kartonov

 objavlja uradne rezultate volitev;

 opravlja druga dela in naloge, določene s tem pravilnikom.

10. ČLEN

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze lahko svojo kandidaturo s kandidatovim lastnoročnim podpisom naslovi na volilno komisijo v zaprti kuverti s pripisom: “Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze: Ne odpiraj!”. K prijavi na razpis predloži dokazilo o trajanju članstva v DMSBZT Pomurja

Kot nepopolna se šteje tista kandidatura, ki nima navedenega imena in priimka kandidata ter kandidatovega lastnoročnega podpisa. Volilna komisija nepopolne kandidature izloči.

11. ČLEN

Če kandidat za poslanca Zbornice – Zveze ne predloži dokazila o trajanju članstva v DMSBZT iz 10. in 11. člena pravilnika, se izpolnjevanje omenjenega pogoja ugotovi z vpogledom v seznam članstva DMSBZT.

12. ČLEN

Po prejemu kandidatur za poslance Zbornice – Zveze, ki so prispele na volilno komisijo po pošti , volilna komisija sestavi glasovniceali kandidacijsko listo za glasovanje o kandidatih za poslance Zbornice – Zveze .

13. ČLEN

Glasovnica ali kandidacijska lista vsebuje:

 oznako, da gre za volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT;

 zaporedno številko kandidata;

 ime in priimek kandidata;

 navedbo o številu kandidatov, ki se voli;

 navodilo o načinu glasovanja.

14. ČLEN

Volivec glasuje osebno na Občnem zboru. Volivec glasuje za toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v DMSBZT, lahko pa tudi za manj kandidatov. Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedne številke pred imeni in priimki kandidatov, za katere glasuje.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni volivec z glasovalnim kartonom glasuje o vsakem posameznem kandidatu po vrstnem redu kot so kandidati navedeni na kandidacijski listi. Dvignjeni zeleni karton pomeni, da je volivec glasoval ZA , rdeči karton da je volivec glasoval PROTI in modri karton, da se je volivec vzdržal glasovanja.

15. ČLEN

Volilna komisija ugotovi istovetnost volivca z veljavno člansko izkaznico ali z osebnim dokumentom.

Ko volilna komisija izroči volivcu glasovnicoali glasovalni karton zaznamuje v seznamu svojih članov, da je volivec glasoval.

Kot volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.

16. ČLEN

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno s tem pravilnikom, pa je iz nje jasno razvidno, za katere kandidate je glasoval.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni, volilna komisija ob glasovanju o vsakem posameznem kandidatu prešteje glasovalne kartone in na kandidacijski listi zabeleži število glasov za, proti in vzdržanih.

17. ČLEN

Ko je glasovanje končano, volilna komisija začne ugotavljati izid glasovanja. Volilna komisija na podlagi zaznamb v seznamu svojih članov ugotovi skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število prejetih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

K štetju glasov se lahko v interesu, da pri štetju glasov na Občnem zboru ne pride do napak in zlorab, povabi predstavnika Zbornice – Zveze.

Predsednik volilne komisije razglasi izid glasovanja na Občnem zboru.

18. ČLEN

Volilna komisija sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:

(1) koliko volivcev je glede na evidenco članstva glasovalo;

(2) število prejetih glasovnic;

(3) število neveljavnih glasovnic;

(4) koliko glasov so dobili posamezni kandidati;

(5) v zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije ter morebitne pritožbe, ki se nanašajo na pravilnost volilnih postopkov.

Če se izvede javno glasovanje z glasovalnimi kartoni volilna komisija sestavi zapisnik, v katerega se vpiše:

(1) koliko volivcev je glede na evidenco članstva glasovalo;

(2) v zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije ter morebitne pritožbe, ki se nanašajo na pravilnost volilnih postopkov;

(3) kandidacijska lista, na kateri se zabeleži število glasov za, proti ali vzdržanih, ki jih prejme vsak posamezni kandidat, je sestavni del volilnega zapisnika.

Volilna komisija podpisani zapisnik o poteku volitev, volilni material, neuporabljene in uporabljene glasovnice preda predsedujočemu Občnega zbora.

19. ČLEN

Če prejmejo kandidati za poslanca Zbornice – Zveze enako število glasov, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT pa nekateri ne bi bili izvoljeni za poslanca Zbornice – Zveze, o izvolitvi med njimi odloči žreb.

Žrebanje izvede volilna komisija tako, da v neprozorno vrečko vloži lističe z imeni kandidatov, ki imajo enako število glasov in predsednik volilne komisije nato izvleče listek z imenom kandidata.

O žrebu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije.

20. ČLEN 

Kandidati za poslance Zbornice – Zveze, ki niso izvoljeni, glede na število prejetih glasov predstavljajo nadomestne poslance.

21. ČLEN

Če je na volitvah za poslance Zbornice – Zveze, glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT Pomurja, kandidiralo premalo kandidatov za poslance Zbornice – Zveze ali pa posamezni kandidati niso prejeli nobenega glasu volivcev, število kandidatov, ki pa so prejeli glasove volivcev, je glede na število poslanskih mest, ki pripadajo DMSBZT premalo, manjkajoče poslance Zbornice – Zveze in nadomestne poslance Zbornice – Zveze imenuje izvršni odbor.

22. ČLEN

Izvršni odbor predlaga v imenovanje predsednika DMSBZT za poslanca Zbornice – Zveze. Na Občnem zboru se predsednika DMSBZT imenuje za poslanca Zbornice – Zveze s sklepom.

23. ČLEN

Pritožbe zoper potek glasovanja ali ugotavljanje izida volitev obravnava izvršni odbor DMSBZT Pomurja.

24. ČLEN

Seznam izvoljenih poslancev in nadomestnih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo DMSBZT na zasedanju skupščine Zbornice – Zveze se lahko objavi na spletnih straneh DMSBZT in se posreduje Zbornici – Zvezi.

25. ČLEN

Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejeme izvršni odbor DMSBZT.

Izvršni odbor DMSBZT Pomurja je pravilnik sprejel na 2. seji IO 14. 2. 2013

 

Predsednica DMSBZT Pomurja

Daniela Mörec,

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih