POROČILO O DELU DMSBZT Pomurja ZA LETO 2012

S programom društva in temami, ki jih obravnavamo, želimo prispevati k kakovostni obravnavi in zdravstveni negi, ki vodijo k varnim in kakovostnim storitvam oskrbe pacientov in zadovoljstvo vseh, ki so vključeni v procese obravnav. Z mnogimi aktivnostmi želimo prispevati k motivaciji, k pozitivni delovni klimi in k osebnemu zadovoljstvu izvajalcev zdravstvene nege in vseh, ki jih v svojem delu srečujemo povezani v različne time.

S svojimi 1064 člani, ki delujejo na različnih področjih in v različnih zavodih, želimo prispevati h kvalitetni zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi v pomurski regiji in prav tako h kvaliteti dela in življenja naših članov.

Člani društva so iz vseh zdravstvenih zavodov, socialnih zavodov v Pomurju, zasebniki s področja zdravstvene nege, upokojene medicinske sestre ter medicinske sestre zaposlene drugje.

Društvo deluje strokovno, regijsko v javnem interesu ter v dobrobit članov društva z namenom strokovne rasti, druženja, pripadnosti in v korist pomurskemu človeku.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja je imelo 20.11.2012 volilni občni zbor. Sedanjemu vodstvu in organom DMSBZT Pomurja preteče mandat 31.12.2012. Novo izvoljena  predsednica DMSBZT Pomurja je Daniela Mőrec, upokojena dipl.m.s., podpredsednica pa Dragica Jošar, dipl.m.s.. Novoizvoljeni organi in predsednica DMSBZT Pomurja začnejo svoj mandat s 1. 1. 2013.

Izvršni in nadzorni odbor DMSBZT Pomurja se je v letu 2012 sestal na rednih sejah 9 krat in 2 krat na korespondenčni seji. Plan aktivnost za leto 2013 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel 6. 11. 2012. Poročilo o delu v letu 2012 je izvršilni in nadzorni odbor sprejel na redni 35. seji 12.12. 2012.

II. Izvedeni projekti, strokovna srečanja

Izobraževanja:

 • Trije seminarji in delavniceTemeljni postopki oživljanja z vključenim AED- obvezno licenčno vrednotenje  150 udeležencev
 • Dva  seminarja Zakonodaja v zdravstvu s poudarkom potreb v zdravstveni in babiški negi – obvezna vsebina, licenčno vrednotenje  (420  udeležencev)
 • Seminar-   »Zdravstvena nega – z dokazi v prakso« ( 128 udeležencev.)
 • Strokovno srečanje s čajanko v Zdravstvenem domu Gornja Radgona (95 udeležencev)
 • Tretji pomurski simpozij o kronični rani (104 udel.)

EKSKURZIJE

 • Strokovna ekskurzija Klinika Golnik ( 52 udeležencev)
 • Predbožični izlet Pecs, (50 udeležencev)
 • Obisk komune in drugih zanimivosti v Medžugorju, (60 udeležencev)

SREČANJA

 • Osrednje srečanje MS,babic in ZT Pomurja in podelitev srebrnih znakov, priznanj, zahval. Kulturni program PZ Žarek in gledališka predstava (300 udeležencev)
 • Udeležba na osrednjem slovenskem  srečanju ob 12. maju mednarodnem dnevu MS in  sodelovanje na stojnici DMSBZT Pomurja na Dnevih medicinskih sester v Ljubljani v Cankarjevem domu ( 60 udel.)
 • Srečanje upokojenih MS, B, ZT ( 125 udeležencev)

III. Pomembni razvojni projekti

 • Obnovili smo spletno stran in jo stalno posodabljamo ter dopolnjujemo
 • Na spletni strani društva imamo na naslovu www.drustvo-mszt-pomurja.si predstavljeno delovanje društva ter vse pomembne informacije in galerijo fotografij z dogodkov. Elektronsko pošto sprejemamo na naslov: milka.kavas@gmail.com
 • Projekt raziskave Etične dileme zdravstvene nege v Pomurju

IV. Problematika = priložnosti in izzivi

Sodelujemo pri vseh aktualnih problemih na področju zdravstvene nege. Predvsem pa nas skrbi možnost izobraževanja na področju zdravstvene nege, ker zavodi vedno bolj omejujejo to področje in ne upoštevajo kolektivne pogodbe in ostalih predpisov za permanentno izobraževanja vseh, ki delajo na področju zdravstvene nege. Prav tako se nas je dotaknila vsa polemika glede regulacije poklicev in licenčnih vrednotenj.

V. Mednarodno sodelovanje

 V svojem programu smo že sodelovali  z madžarskimi medicinskimi sestrami in to sodelovanje želimo poglobiti

VI. Kazalniki kakovosti:

Pri izpeljavi programa strmimo po analizah vprašalnikov izvesti dobra in kakovostna predavanja, seminarje in delavnice. Izbiramo dobre in kompetenčne strokovnjake in teme, ki zagotavljajo varnost in kakovost. Letošnje izobraževanje smo posebej usmerili na Zakonodajo kot obvezno vsebino in smo jo izpeljali brez pobiranja kotizacije. Stroške izobraževanja je krilo DMSBZT Pomurja. Prav tako stremimo k dobri izvedbi naših dogajanj z vabili, obveščanjem, pripravo programov ter predstavitvijo na spletni strani ter z izdajo zbornikov in predstavitvijo v člankih in posterjih

VII. Razvojna, raziskovalna, publicistična in založniška dejavnost

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 • Raziskava na področju Etike- etičnih dileme pri pomurskih MS, smo izvajali leta 2010, 2011 in bomo jo  dokončali v letu 2013 ( dosedaj 400 vključenih)

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

 • Izdelava zloženke kjer imamo predstavljene aktivnosti DMSBZT Pomurja.
 • Izdaja dveh zbornikov: »Zdravstvena nega – z dokazi v prakso« in zbornik Tretji pomurski simpozij o kronični rani
 • V Utripu so predstavljeni članki o vseh izobraževanjih, srečanjih aktivnostih seminarjih, kulturnih dogodkih in ostalih aktivnostih.

VIII: Interesne dejavnosti:

KULTURNE DEJAVNOSTI 

 • Pevski zbor Žarek deluje že17 let.
 • Koncerti, nastopi, druge prireditve:
 • 1 krat tedensko pevske vaje; nastop na slovesnosti v Cankarjevem domu 10. maja, 2 božična koncerta, 3 nastopi na prireditvah, nastop na srečanju upokojenih članov, enodnevne intenzivne vaje
 •  gledališka predstava Komedija Woody Allen: BOG Režija: Gorazd Žilavec, Igrajo: KUD Štefan Kovač – Gledališka skupina

REKREATIVNA DEJAVNOST

 • sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih in na pohodu ob svetovnem dnevu zdravja- Pomurje v gibanju na Otoku ljubezni

IX. Predstavitev programa dela, ciljev za leto 2013

Program DMSBZT Pomurja za leto 2013 je bil objavljen v Utripu in je predstavljen na spletni strani DMSBZT Pomurja.

Cilji v letu 2013:

Tudi v letu 2013 želimo s programom DMSBZT Pomurja slediti razvoju stroke. Dali bomo poudarek obveznim vsebinam za licenčno vrednotenje: Zakonodaje, Temeljnim postopkom oživljanja z AED in Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi. Prav tako bomo izvedli seminar na temo 12. maja mednarodnega dneva medicinskih sester, izvedli bomo vsaj dve strokovni srečanji s čajanko, 4. simpozij o kronični rani in druga predvidena izobraževanja ter aktivnosti. Poleg izobraževanja in druženja bomo v sodelovanju z zdravstvenimi šolami in zavodi razvijali raziskovalno dejavnost ter tako prispevali k razvoju stroke, kakovostni in varni zdravstveni negi in oskrbi.  Planiramo izdajo vsaj dveh zbornikov  in izpeljati raziskavo Etične dileme na področju zdravstvene nege v Pomurju. V letu 2013 bo v DMSBZT Pomurja prevzela vodenje z novo izvoljenimi organi predsednica Daniela Mőrec,upok. dipl. m.s. . Nova predsednica pa bo sigurno dodala še svoje videnje ter dopolnitve plana po njeni viziji.

X. Druge informacije:

Realiziran ni bil tridnevni izlet v Strasbourg, Luksemburg in Bruselj, ker ni bilo zadosti prijav. Prav tako nismo letos izvedli seminarja Dimenzije etike in morale v zdravstveni in babiški negi.  Seminar planiramo v letu 2013. Zaradi lastnega kritja stroškov večini udeležencev na vseh seminarjih, ker zavodi večine izobraževanj ne financirajo nekaterih planiranih izobraževanj nismo izvedli, ker bi bili stroški previsoki.

Na srečanju pomurskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov smo  podelili srebrne znake,priznanja in zahvale.

Na prireditvi smo podelili srebrne znake, priznanja in zahvalne listine najbolj zaslužnim medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom v Pomurju.

Dobitnice srebrnih znakov DMSBZT Pomurja v letu 2012:

 1. 1.    Anica Benkovič, upokojena VMS, ZZVMS
 2. 2.    Zvonka Brus Hladen, dipl.m.s., vodja ZN v Domu starejših občanov Gornja Radgona
 3. 3.    Darinka Crnkovič, upokojena dipl.m.s., Odd. za transfuziologijo SBMS
 4. 4.    Dragica Jošar, dipl.m.s., enterostomalna terapevtka, ZD Murska Sobota, Patronaža, podpredsednica DMSBZT Pomurja
 5. 5.    Danica Korošec, VMS, specialist psihiatrične zdravstvene nege ,vodja ZN v Domu starejših občanov Ljutomer

Dobitnice priznanj:

 1. 1.    Zorica Gabor, SMS, ZD Lendava
 2. 2.    Dragica Krojs, SMS, Terme 3000 Moravske Toplice
 3. 3.    Erna Sreš, SMS, Krg.  oddelek, SBMS

Dobitnici zahvalnih listin:

 1. 1.    Cvetka Fiala, upokojena babica, patronažna MS, ZD Gornja Radgona
 2. 2.    Ida Gomboši , upokojena medicinska sestra instrumentarka, Očesni odd., SBMS
 3. 3.    Marija Skalar, upokojena babica, anestezijska medicinska sestra, Ginekološko porodni  oddelek , SBMS 

Srečanje je popestril nastop PZ Žarek

Po podelitvi priznanj smo imeli gledališko predstavo – komedija Woody Allen – BOG, Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota, režija Gorazd Žilavec. Predstava je prisotne v dvorani nasmejala do solz. Po gledališki predstavi smo imeli v preddverju dvorane prijetno druženje. Prireditev je povezoval naš stanovski kolega Edvard Jakšič, mag. zn, ki je bil tudi igralec v gledališki predstavi.

Iskrene čestitke vsem dobitnicam srebrnih znakov priznanj in zahvalnih listin, ki so s svojim strokovnim delom, osebnostjo, prostovoljstvom, organizacijskimi sposobnostmi ter aktivnostmi na področju zdravstvene nege, na humanitarnem področju, aktivnostmi v lokalni skupnosti in v DMSBZT Pomurja dale neizbrisen pečat. S svojim delom in osebnostjo so pripomogle k pozitivni podobi lika medicinske sestre, babice in stroke zdravstvene in babiške nege v Pomurju in v zdravstvenih ter socialnih zavodih od koder prihajajo.

Članice društva vodijo kot prostovoljke že 15 let Skupine za samopomoč. Skupine za samopomoč imajo srečanja skozi vse leto 1 krat tedensko in trikrat skupna srečanja. V društvo podpira delovanje teh skupin, ki pomagajo pri kakovosti življenje starejših in invalidov.

Predavanja in seminarji so za udeležence člane društva večinoma brez kotizacije. Tudi obvezne vsebine, ki smo jih izvedli in so bile kotizacije, smo večino izvedli kompletno s stroški kritja DMSBZT Pomurja. K posameznim predavanjem smo povabili tudi naše zdravstvene in ne zdravstvene sodelavce ter prostovoljce.

Društvo pri svojem delovanju sodeluje: z drugimi regijskimi stanovskimi društvi v Sloveniji, z Zbornico – Zvezo zdravstvene in babiške nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi v naši pokrajini, z drugimi društvi in nevladnimi organizacijami, z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije, s skupinami za samopomoč, z lokalnimi skupnostmi, z zdravstvenimi in socialnimi zavodi v Pomurju, s Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, z Evropskim središčem Murska Sobota Visoko šolo za zdravstveno nego in fizioterapijo Murska Sobota, z izvajalci v zasebni dejavnosti.

Dejavnost dela DMSZT Pomurja bogati ženski pevski zbor Žarek, ki se je v letu 2011 pomladil in je spomladi štel kljub odhodu nekaterih kolegic 21 članic. Vsem kolegicam, ki so pele in pojejo v zboru Žarek se iskreno zahvaljujem. Zbor je praznoval 17 let delovanja. Članice zbora pojejo in gojijo kulturno bogastvo ter pod vodstvom glasbene pedagoginje Anke Suhadolnik s svojim lepim petjem razveseljujejo strokovna srečanja, obogatijo kulturne dogodke in prirejajo božične ter druge koncerte. Z dejavnostjo našega stanovskega zbora dajemo našim članom, pacientom in širši pomurski populaciji bogastvo zborovskega petja in delujemo na kulturnem področju. Ker pa nekateri pojemo že 17 let rabi PZ Žarek pomladitev in nove glasove, ki pa jih težko dobimo. Trenutno smo v velikem pomanjkanju sopranov in vabimo nove glasove.

Društvo se financira s članarino ter s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s kandidaturami na razpisih posameznih občin, ter s pomočjo donatorstva in sponzorstva drugih organizacij.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in občinam, ki nam pomagajo izvajati programe preko dobljenih razpisov za program zdravstva in sociale. Najlepša hvala vsem zavodom za strokovno in prostorsko pomoč pri organizaciji strokovnih srečanj. Hvala Zdravstveni šoli Murska Sobota, ki nam daje prostore in pripomočke za izvajanje TPO.

Z izvedenim programom smo članom in sodelavcem želeli približati novosti na področju zdravstvene nege ter na drugih strokovnih področjih medicine, psihologije, fizioterapije, veščin komunikacije, odnosov, delovne klime, skrbi za lastno zdravje, kakovosti in varnosti.

V tem letu smo dali poudarek obvezni vsebini Zakonodaje in Temeljnim postopkom oživljanja z vključenim AED.

Z izvedenimi predavanji ter drugimi aktivnostmi in številom prisotnih udeležencev v letu 2012, ki jih je bilo vključenih v izobraževanje 980, v ekskurzije in izlete 260, v dejavnost pevskega zbora in kulture 450, v razna srečanja v okviru DMSBZT Pomurja 600 udeležencev , smo leto zaključili uspešno.

Upamo in želimo, da vsa ta spoznanja, veščine in znanja  uspešno prenašamo na paciente in druge uporabnike zdravstvenih storitev v pripravljanju strokovnih standardov, smernic, protokolov, projektov in izvedbi strokovnih, varnih in kakovostnih storitev. Z vsem tem nedvomno prispevamo h kakovosti zdravstvene nege, zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema, kar prispeva k boljši varnosti in humanemu pristopu za bolnike in tudi zaposlene na področju skrbi za zdravje.

V Strokovnem društvu medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja dajemo velik pomen izobraževanju, ki pomagajo razvijati stroko zdravstvene nege in nas osebnostno gradijo za vsa naša poslanstva, ki jih opravljamo na poklicni in osebni poti. Prav tako pa so pomembna tudi druženja, ki nam omogoča spletanje stanovskih in prijateljskih vezi, ki nam dajejo trde temelje za dobro strokovno delo in našo stanovsko podobo in pripadnost. Te burne čase krize in recesije bomo preživeli s pozitivno naravnanostjo, z močno stanovsko pripadnostjo ne glede na stopnjo izobrazbe ter z nenehnim razvojem posameznika in stroke, ki je namenjena sočloveku v različnih potrebah.

Mnogo drobnih aktivnosti je potrebno, mnogo prostega časa posameznikov in skupin da delujemo in smo aktivni na vseh področjih delovanja društva, da smo kos vsem zahtevam današnjega časa. Vse to lahko zmoremo, če držimo skupaj, če se spoštujemo, če se imamo preprosto radi in če imamo radi svoj poklic in svoje poslanstvo.

Bodimo pokončna drevesa z močnimi krošnjami, ki rastejo bujno v višino in širino ter dajejo zavetje potrebam v radosti in stiskah. Razvijmo močne korenine v spoštovanju preteklosti in ljudi, ki so jo gradili in ustvarjali in noben vihar nas ne bo mogel izruvati, porušiti in uničiti.

Iskrena hvala vsem, ki gradijo in razvijajo DMSBZT Pomurja in stroko zdravstvene nege v pokrajini ob Muri.

Poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na 35. seji IO 12.12.2012.

                                                                            Predsednica DMSBZT Pomurja
                                                                          Emilija Kavaš

 

                                                                                      

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih