Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in
14/13) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni
list RS, št. 92/06) se za prvim odstavkom 2. člena dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Strokovno izpopolnjevanje zajema, poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem dela
delavec, še naslednje vsebine:
– zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko 8 ur;
– temeljne postopke oživljanja 8 ur;
– kakovost in varnost v zdravstvu 8 ur.
Delavec se iz vsebin iz prejšnjega odstavka izpopolnjuje najmanj enkrat v treh letih.”.
2. člen
V 3. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
– s pridobivanjem znanj in spretnosti pri delodajalcu (npr. predstavitev strokovnega izpopolnjevanja s
strani delavca svojim sodelavcem).
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavec se je dolžan strokovno izpopolnjevati, in sicer:
– delavec z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno po dosedanjih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 oziroma z izobrazbo, pridobljeno po dodiplomskih
študijskih programih druge stopnje najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri
leta,
– delavec z višjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po dosedanjih študijskih programih sprejetih
pred 11. 6. 2004 oziroma z izobrazbo, pridobljeno po dodiplomskih študijskih programih prve
stopnje najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta,
– delavec s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma najmanj 15 dni na vsaka
tri leta.
»En dan strokovnega izpopolnjevanja iz prejšnjega odstavka pomeni 6 ur.”.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6a. člen, ki se glasi:
“6.a člen
“Delodajalec lahko organizira strokovno izpopolnjevanje za zaposlene delavce v zavodu tako, da:
– zagotovi strokovno izpopolnjevanje z zunanjimi strokovnjaki, ki imajo ustrezno izobrazbo s
strokovnega področja, ki ga obravnavajo.
– zagotovi izpopolnjevanje z lastnimi zaposlenimi, ki imajo ustrezno izobrazbo s strokovnega
področja, ki ga obravnavajo.
Delodajalec vodi glede strokovnega izpopolnjevanja iz prejšnjega odstavka evidenco, iz katere je
razvidno področje izpopolnjevanja, cilji izpopolnjevanja, evalvacijsko poročilo, seznam prisotnih in čas
izvajanja (dnevi in ure).”.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 0070-22/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2014
EVA 2014-2711-0036
                                                                                                                                          Dr. Alenka Trop Skaza
                                                                                                                                                         ministrica

x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih