predlog Pravilnika o registru in licencah  marec 2014

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF
in 14/13) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko ter postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali
babiške nege (v nadaljnjem besedilu: register), pogoje za vpis in izbris iz registra, pogoje in postopek
za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter
licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene ali babiške
nege.
2. člen
(1) Izvajalec v dejavnostih zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), lahko
samostojno opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji, če je vpisan v
register, ima veljavno licenco in če izpolnjuje druge predpisane pogoje.
(2) Izvajalec, ki mora biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, je:
– višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik/višji zdravstveni tehnik,
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
– diplomirana babica /diplomirani babičar.
II. REGISTER
3. člen
Register se vodi v elektronski obliki.
4. člen
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– podatke o listini, s katero dokazuje zaključeno izobraževanje,
– podatke o listini, s katero dokazuje opravljen strokovni izpit,
– podatke o specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
– datum in področje o pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivih,
– podatke o izrečenih ukrepih,
– podatke o zaposlitvi,
– podatke o vpisu in izbrisu iz registra,
– podatke o licenci, z navedbo strokovnega področja, in licenčnih točkah (število zbranih licenčnih
točk po posameznih strokovnih vsebinah, datum pridobitve točk in skupno število zbranih licenčnih
točk).
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan obvestiti Ministrstvo za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najpozneje v 30 dneh po nastopu spremembe.
5. člen
(1) Ministrstvo ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Podatki v registru niso javni, razen podatek o osebnem imenu, datumu izdane licence,
veljavnosti izdane licence, ki se objavijo na spletni strani ministrstva.
III. LICENCA
6. člen
(1) Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v
Republiki Sloveniji.
(2) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedem let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
(3) Na prošnjo izvajalca se lahko izda licenčna listina, ki je v Prilogi II tega pravilnika. Stroške izdaje
licenčne listine krije izvajalec sam. Stroške licenčne listine določi minister.
7. člen
(1) Pogoji za podelitev prve licence so:
1. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane
babičarje, ki so končali najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim
izobraževanjem:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji in
2. za diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice, diplomirane
babičarje, višje medicinske sestre, višje zdravstvene tehnike in višje medicinske tehnike, razen za
diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike, diplomirane babice in diplomirane babičarje
iz prejšnje alinee:
– pridobljena diploma visoke oziroma višje strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v
bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s
področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s
slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje
izobraževanja,
– in opravljen strokovni izpit.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta pogoja za izvajalca, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v
državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici:
– odločba o priznani kvalifikaciji, skladno z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij in
– potrdilo pristojnega organa države članice Evropskega gospodarskega prostora in Švice, iz
katerega izhaja registracija pri pristojnem organu, neobravnava v disciplinskem postopku ali drugem
postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja
poklica.
IV. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN IZDAJE LICENCE
8. člen
Izvajalec vloži vlogo za vpis v register in izdajo licence pri ministrstvu na obrazcu , ki je v Prilogi I tega
pravilnika.
9. člen
(1) Ministrstvo najpozneje v 60 dneh po vložitvi popolne vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu o
registru in podelitvi licence.
(2) Izvajalec je dolžan ministrstvo obvestiti o spremembi imena ali priimka v rokih iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika.
V. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER
10. člen
Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu po vpisu v register izda na njegovo zahtevo. V potrdilu je
navedeno:
– osebno ime in datum rojstva,
– strokovni naslov,
– poklic,
– številka vpisa v register,
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
– šifra in datum odločbe o podelitvi licence,
– podpis pooblaščene osebe registra.
VI. ZAČASEN VPIS V REGISTER
11. člen
(1) Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik ali diplomirana babica/diplomirani
babičar (v nadaljnjem besedilu: medicinska sestra ali babica), državljan države članice Evropske unije,
ki opravlja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege na območju druge države članice Evropske unije in
želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati storitve v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, mora
pred začetkom občasnega opravljanja teh storitev to prijaviti pri nosilcu javnega pooblastila. Pisna
prijava mora vsebovati:
– osebno ime, priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo;
– vrsto, čas in kraj opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v drugi državi, članici
Evropske unije;
– potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
– navedbo začasnega prebivališča, če narava opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali
babiške nege zahteva začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Medicinska sestra ali babica lahko opravi prijavo opravljanja storitev v dejavnosti zdravstvene ali
babiške nege po opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, razlog pa mora navesti v prijavi.
(3) Potrdila iz prvega odstavka tega člena ob predložitvi ne smejo biti starejša od 3 mesecev in se
predložijo v prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
(4) Po prejemu popolne prijave se medicinska sestra ali babica začasno vpiše v register.
VII. IZBRIS IZ REGISTRA
12. člen
(1) Izbris iz registra se opravi:
– če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– v primeru odvzema licence,
– ob smrti izvajalca,
– po poteku časa začasnega vpisa v register iz prejšnjega člena,
– po prenehanju veljavnosti licence.
(2) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalcu ni dovoljeno opravljati dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege.
13. člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena izvajalec vloži vlogo za izbris iz registra,
v kateri navede razlog za izbris. V primerih iz druge, tretje in četrte in pete alinee prejšnjega člena se
izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(2) V primeru izbrisa iz registra je treba v register vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
14. člen
(1) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega
pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra, ker mu je bila odvzeta licence, je lahko na podlagi vloge iz 8.
člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(3) V primeru ko od izbrisa do ponovnega vpisa preteče več kot tri leta, ministrstvo za ponovni vpis
izvajalcu lahko predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
VIII. PODALJŠANJE LICENCE
15. člen
(1) Izvajalcu se licenca podaljša za obdobje sedem let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti
za nadaljnje delo v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
(2) Preverjanje strokovne usposobljenosti izvajalca se za licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi
točkami, ki jih pridobi izvajalec s stalnim izpopolnjevanjem.
(3) Za podaljšanje licence mora izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 licenčnih
točk.
(4) Če izvajalec v tem obdobju ne izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka mora za podaljšanje licence
opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena mora preizkus strokovne usposobljenosti opraviti
tudi izvajalec, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni delal v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
vsaj štiri leta.
16. člen
(1) Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se nanašajo na:
– zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko;
– temeljne postopke oživljanja;
– kakovost in varnost v zdravstvu.
(2) Poleg obveznih vsebin se morajo izvajalci izpopolnjevati iz splošnih vsebin zdravstvene nege ter iz
vsebin ožjega strokovnega področja zdravstvene ali babiške nege.
17. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
– objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali
monografiji);
– izpopolnjevanje v zdravstvenih ali drugih organizacijah.
18. člen
Predlog za priznanje strokovnega srečanja in ocenitev programa strokovnega srečanja kot stalnega
izpopolnjevanja za pridobitev licenčnih točk lahko na ministrstvo naslovi organizator strokovnega
srečanja ali izvajalec.
19. člen
(1) Organizator naslovi vlogo za ocenitev programa in dodelitev licenčnih točk najmanj 90 dni pred
začetkom strokovnega srečanja. Vloga vsebuje:
– ime in naslov ter kratek opis organizatorja,
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje,
– ime in naslov odgovornega nosilca in ostalih članov organizacijskega odbora strokovnega
srečanja,
– ime in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
– obliko strokovnih vsebin,
– opredelitev programa iz katerega so razvidni predavatelji in ciljev strokovnega srečanja,
– način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo strokovne vsebine celostno in objektivno
predstavljene,
– ciljno populacijo udeležencev,
– predvideno število udeležencev,
– način preverjanja udeležbe,
– opis morebitnega preverjanja znanja,
– predvideno kotizacijo in druge oblike financiranja strokovnih vsebin,
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
20. člen
Točke se podelijo le za tista strokovna srečanja, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
– organizator strokovnih vsebin ni podjetje s področja farmacevtske in sorodne industrije ali
industrije medicinske opreme;
– informacija o virih financiranja strokovnih vsebin mora biti udeležencem dostopna na
enostaven način;
– financiranje strokovnih vsebin mora biti zagotovljeno tako, da je preprečen kakršenkoli vpliv na
program, posamezne sklope strokovnih vsebin, teme za razpravo ali vsebino ali izbiro članov
organizacijskega odbora;
– izobraževalni materiali ne smejo vsebovati propagandnega materiala ali drugih oblik vplivanja
na udeležence;
– ime sponzorja ali njegov logotip ne smeta biti prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju
strokovnih vsebin, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja;
21. člen
(1) Organizator strokovna srečanja mora podati pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem konfliktu
interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava mora vsebovati podatke o kakršnemkoli
plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnimi vsebinami.
(2) Organizator mora zagotoviti, da je razrešen kakršenkoli dejanski konflikt interesov tako samega
organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora, kot tudi avtorjev prispevkov.
22. člen
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator ministrstvu najpozneje v 15 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam
udeležencev, ki vsebuje osebno ime, priimek, naslov in podpis udeleženca, na podlagi katerega
ministrstvo vnese pridobljeno število licenčnih točk posameznega udeleženca v register.
23. člen
Ministrstvo na svoji spletni strani objavlja programe strokovnih srečanj, ki se v skladu s 17. členom
tega pravilnika štejejo za stalno izpopolnjevanje.
24. člen
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo
opravljeno pri organizatorju iz 19. člena tega pravilnika, vloži izvajalec.
(2) Za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alineje 17. člena tega pravilnika mora
izvajalec predložiti:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga
podpiše odgovorna oseba organizacije,
– ime in naslov organizatorja oziroma organizacije,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja ter čas trajanja srečanja,
– način udeležbe (aktivna in pasivna),
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja, iz katerega so predavatelji.
25. člen
Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alineje 17. člena tega pravilnika izvajalec predloži:
– naslovno stran objave članka z vsebino in prvo stran članka,
– kataloški vpis;
– kazalo;
– če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED) tudi
povezavo na ta vir.
26. člen
Ministrstvo po prejemu popolne vloge iz 19., 24. in 25. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o
ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, izvajalca obvesti o
številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.
27. člen
(1) Pri vrednotenju stalnega izpopolnjevanja iz 17. člena tega pravilnika in določitvi licenčnih točk se
upoštevajo naslednja merila:
a) Strokovna srečanja (pasivna udeležba)
 nacionalni kongresi, učne delavnice, seminarji 1 ura = 1 točka
 mednarodni kongresi, šole, učne delavnice itd. 1 ura = 1 točka
 strokovno usposabljanje (ki ne sodi pod prvi dve alineji) v Sloveniji ali v tujini
5 točk/teden
b) Aktivna udeležba (predavanje/predstavitev/poster) 4 točke
c) Znanstvena ali strokovna objava
(število točk se deli s številom avtorjev)
 članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index 20 točk
 članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji 10 točk
 prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.) 5 točk
 članek v strokovni reviji 2 točki
 članek v poljudno-znanstveni reviji 2 točki.
28. člen
Ministrstvo obvesti izvajalca najpozneje eno leto pred iztekom licence o datumu izteka licence,
skupnem številu licenčnih točk zbranih v tekočem licenčnem obdobju ter ga pozove, da najmanj 90 dni
pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem
izpopolnjevanju.
28. člen
Izvajalec je dolžan vsaj 90 dni pred potekom licence vložiti vlogo za podaljšanje licence, ki je v Prilogi
III tega pravilnika.
29. člen
(1) Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, mora najpozneje
30 dni pred datumom izteka veljavnosti licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minister.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega ustno oziroma pisno preverjanja teoretičnega znanja
izvajalca, s praktičnim delom.
(4) Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti plača izvajalec v skladu s sklepom ministra.
(5) Če izvajalec brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju preizkusa strokovne
usposobljenosti, se šteje, da ga ni opravil.
(6) Če izvajalec uspešno ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, ministrstvo obvesti
delodajalca, ki zaposluje izvajalca.
IX. ODVZEM LICENCE
30. člen
(1) Izvajalcu lahko ministrstvo z odločbo odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog zbornice ali strokovnega
združenja s področja zdravstvene ali babiške nege, delodajalca ali na drug predlog.
31. člen
Licenca se odvzame v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali
babiške nege ali poklica;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na
zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke
– če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu
povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v
povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.
32. člen
(1) Odvzem licence traja za čas, določen v odločbi o odvzemu licence.
(2) Po poteku časa za odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence.
Ministrstvo lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu predpiše
preizkus strokovne usposobljenosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Postopki vpisa v register izvajalcev in podelitve licence, ter podaljšanje licence, dodelitve licenčnih
točk, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2014
Ljubljana, dne 24. marca 2014
EVA 2014-2711-0038                                                                                                                                           dr. Alenka Trop Skaza    
                                                                                                                                                                                           Ministrica za zdravje

x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih