Na podlagi 27, in 40. člena Statuta Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, je dne, 2.4. 2013,  Izvršni odbor sprejel:

 

PRAVILNIK O UPORABI SREDSTEV IZ SKLADA

ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNEGA DRUŠTVA MEDICISNKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA 

(v nadaljevanju društvo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen

Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja društva (v nadaljevanju pravilnik) ureja organizacijo in način koriščenja sredstev, namenjenih za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja članom društva.

 2. člen

Finančna sredstva so namenjena članom in članicam društva za pomoč pri plačilu kotizacij za udeležbo na strokovnih srečanjih doma in v tujini. Udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih morajo biti takšne, da se lahko znanje in izkušnje uporabljajo in so v korist društvu, razvoju sodobne zdravstvene in babiške nege ter njenim izvajalcem. 

3.člen

Pravilnik ureja tudi način zbiranja in uporabe sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju sklad).

II. UPORABA SKLADA 

4. člen

V mesecu februarju tekočega leta, predsednik društva v skladu z letnim finančno materialnim načrtom društva predlaga letno višino finančnih sredstev, ki se namenijo za delovanje sklada in se porazdelijo skozi tekoče leto po ¼., glede na odstotek članstva po posameznih zavodih. Predlog potrdi Izvršni  odbor društva. Neporabljena finančna sredstva za strokovna izpopolnjevanja se ob zaključku poslovnega leta prenesejo v finančni proračun sklada za prihodnje leto. Finančna sredstva za strokovna izpopolnjevanja se porazdelijo skozi tekoče leto.

5. člen

Za finančna sredstva za plačilo kotizacije lahko zaprosi član/ ica društva enkrat na dve leti. Iz sklada se krijejo samo stroški kotizacij, drugih stroškov društvo iz tega sklada ne krije. Prosilec vloge mora biti član društva najmanj dve leti.

6.  člen

Sredstva iz sklada se ne morejo koristiti za plačilo šolnin in drugih oblik dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

7. člen

Za aktivno in pasivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v Sloveniji se stroški kotizacije krijejo v celotni višini kotizacije. Za aktivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v tujini se krijejo stroški kotizacije v celoti. Za pasivno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju v tujini se krijejo stroški do višine 50% kotizacije.

8. člen

Društvo krije zgodnje stroške kotizacije, ne glede na obliko strokovnega izpopolnjevanja.

 

III. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

9. člen

Izvršni odbor predlaga komisijo, ki v skladu s tem pravilnikom odloča o odobritvi prošenj. Komisijo sestavlja 5 članov. Predsednika komisije in njegove člane voli IO  društva. Eden od članov je predsednik društva. Komisija sprejema odločitve z diskrecijsko pravico. 

10. člen

Mandat članov komisije traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

11. člen

Poročilo o delu komisije in zaključni račun poda predsednik komisije na rednem Občnem zboru društva.

III. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 

12. člen

Pri odločanju o odobritvi ali zavrnitvi komisija upošteva naslednje kriterije:

 • skladnost vsebine programa strokovnega izpopolnjevanja s sprejetimi prioritetami,  ki jih sprejme Izvršni  odbor društva,
 • aktivna udeležba ima prednost pred pasivno,
 • ožje strokovne vsebine imajo prednost pred splošnimi,
 • prednost ima član, ki je aktiven v društvenem delovanju.
 • pridobitev donatorskih sredstev 

V primeru, da je iz iste delovne enote več vlog za isto izobraževanje ali za isto izobraževanje več prosilcev, se pri odločitvi, poleg prej naštetih, upoštevajo še naslednji kriteriji:

 • vloga se praviloma odobri samo enemu prosilcu,
 • prednost ima tisti član, ki do sedaj še ni imel odobrene vloge,
 • članu, katerega staž je daljši

Komisija lahko odobri največ do dve kotizaciji za isto strokovno izpopolnjevanje prosilcem iz istega zdravstvenega ali socialnega zavoda oziroma pri večjih zavodih iz iste organizacijske enote.

13. člen

Komisija lahko odobri plačilo kotizacije, ki jo člani lahko razdelijo. Razliko prispevajo sami iz drugih sredstev.

14. člen

Društvo krije stroške zgodnje kotizacije, na glede na obliko strokovnega izpopolnjevanja.

III. DELOVANJE KOMISIJE

15. člen

Komisija se praviloma sestaja enkrat mesečno, skliče jo predsednik komisije. Seje so redne ali korespondenčne. V mesecu juliju in avgustu se komisija ne sestaja. Seja komisije lahko poteka tudi v elektronski obliki. 

16. člen

Komisija je sklepčna in odloča veljavno, če je na seji prisotna večina članov komisije.                            

17. člen

Komisija pregleda vse vloge, ki so prispele do 20. v tekočem mesecu. Nepopolne vloge komisija zavrne. Popolne vloge, ki prispejo po 20. v tekočem mesecu, se obravnavajo na naslednji seji komisije. 

18. člen

O delu komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati podatke o odobrenih in zavrnjenih vlogah, ter vsebuje:

 • zaporedno številko vloge,
 • datum prispetja vloge,
 • ime in priimek prosilca,
 • poklic in delovno mesto,
 • davčno številko prosilca
 • naziv strokovnega izpopolnjevanja in obliko službe,
 • višino zaprošenih sredstev,
 •  sklep komisije o odobritvi/ zavrnitvi vloge

 

Odobreni sklep komisije podpišeta predsednik komisije in predsednik društva

19. člen

Sklep komisije se posreduje vlagatelju vloge in v realizacijo računovodski službi društva. Vsa dokumentacija se arhivira pri predsedniku komisije.

IV. VLOGE

20. člen

Vlagatelj vloge mora na komisijo nasloviti izpolnjen standardiziran obrazec- PROŠNJA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA DMSBZT POMURJA, ki je priloga tega pravilnika in je objavljen na spletni strani društva ter fotokopijo programa strokovnega izpopolnjevanja, iz katerega mora biti razvidna višina kotizacije in podatki o prejemniku nakazila (polni naziv in naslov izvajalca strokovnega izpopolnjevanja in številka transakcijskega računa s sklicno številko). V višino kotizacije mora biti vključen davek na dodano vrednost (DDV). 

V kolikor prosilec navede kotizacijo brez DDV, razliko krije sam.

21. člen

Vlogo prosilec naslovi na društvo. Naslov je naveden na prošnji za dodelitev sredstev za strokovno izpopolnjevanje. 

22. člen

Prosilec, ki so mu bila odobrena finančna sredstva iz sklada, mora najkasneje v 30. dneh po končanem strokovnem izpopolnjevanju predložiti pisno poročilo o strokovnem izpopolnjevanju. Poročilo poda na standardiziranem obrazcu-POROČILO S STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA, ki ga prejme skupaj s pozitivnim sklepom komisije. K poročilu priloži fotokopijo potrdila o udeležbi. Poročilo prosilec posreduje predsedniku komisije.

Predsednik komisije priloži poročilo k vlogi prosilca. Evidenco oddanih poročil vodi predsednik komisije. V kolikor član ne posreduje poročila, v prihodnje ni več upravičen do finančnih sredstev komisije.

23. člen

Komisija ne odobri povračila stroškov kotizacije po končanem strokovnem izpopolnjevanju.

V. VODENJE SKLADA 

24. člen

V kolikor je bil za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju članu izdan potni nalog iz drugih virov društva (izobraževanje v interesu društva), ga je le ta dolžan v 15 dneh po zaključku izpopolnjevanja natančno izpolnjenega s predpisanimi prilogami predložiti poslovnemu tajniku društva. Nepopolni ali prepozni potni nalogi ne bodo izplačani.

25. člen

Sredstva iz sklada se vodijo v skladu z računovodskim standardom in se po zaključnem računu prenesejo v sklad za prihodnje leto.

VI. PREHODNE ODLOČBE 

26. člen

Prva seja novo izvoljene komisije mora biti sklicana najkasneje v roku enega meseca od izvolitve.

VII KONČNE DOLOČBE 

27. člen

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Izvršnem odboru  društva.

                                                                                            

                                                                                                        Predsednica DMSBZT Pomurja

                                                                                                         Daniela Möreec, dipl.m.s

 

 

 

 

 

 

 

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih